ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา
แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์


..อ่านต่อ 21 มิถุนายน 2563
แขนงวิชาไทยคดีศึกษา

..อ่านต่อ 19 กันยายน 2560
แขนงวิชาภาษาอังกฤษ


..อ่านต่อ 4 ตุลาคม 2560
การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
..อ่านต่อ 29 พฤศจิกายน 2559
วุฒิปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ มสธ. เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งบรรณารักษ์
..อ่านต่อ 23 กันยายน 2561
คุณวุฒิของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ ก.ค.ศ.รับรองเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
..อ่านต่อ 16 มีนาคม 2562
การวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
..อ่านต่อ 2 ตุลาคม 2562
ประกาศสาขาวิชาศิลปศาสตร์ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์
..อ่านต่อ 1 เมษายน 2562
ดาวน์โหลดเอกสารโสตทัศน์
..อ่านต่อ 29 ตุลาคม 2561
เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2563
..อ่านต่อ 23 มกราคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.อลิสา วานิชดี เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัล Best Paper
..อ่านต่อ 5 สิงหาคม 2562
ขอเชิญคณาจารย์ และนักศึกษาร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติเนื่องในโอกาส 40 ปี แห่งการสถาปนาสาขาวิชาศิลปศาสตร์ มสธ. ณ ห้องประชุม 5209 อาคารสัมมนา 1
..อ่านต่อ 5 กุมภาพันธ์ 2562
การประชุมทางวิชาการ London International Conference on Social Science&Humanities (ICSSH)
..อ่านต่อ 27 พฤศจิกายน 2561
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ ตั้งแต่บัดนี้ - 10 สิงหาคม 2561
..อ่านต่อ 8 สิงหาคม 2561
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการนำข้อค้นพบจากการวิจัยไปสู่การให้บริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง มาตรฐานการรับรองคุณภาพการจัดการข้อมูลวิจัยในคลังสารสนเทศสถาบัน
..อ่านต่อ 9 พฤษภาคม 2561
ขอเชิญเข้าร่วม Workshop เรื่อง "Smart Environments และ Internet of Things" ไม่เสียค่าใช้จ่าย!!
..อ่านต่อ 7 มีนาคม 2561
ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิตต่อคณาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๐
..อ่านต่อ 8 กันยายน 2560
123456789


ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin