ความเป็นมาของสาขาวิชาศิลปศาสตร์


Academic_B3.JPG


ความเป็นมาของสาขาวิชาศิลปศาสตร์

                     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่ยึดหลักการการศึกษาตลอดชีวิต มุ่งพัฒนาคุณภาพของประชาชนทั่วไป เพิ่มความรู้แก่ประกอบอาชีพ และขยายโอกาสแก่ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา เพื่อสนองตอบความต้องการด้านวิชาการอันหลากหลายของบุคคลและสังคม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จึงเปิดสอนสาขาวิชาต่างๆ จำนวน 12 สาขาวิชา เพื่อให้การศึกษาต่อเนื่องในระดับปริญญาตรี และประกาศนียบัตร ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมีหลักการว่า บัณฑิตทุกคนของมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นบัณฑิตของสาขาวิชาใด พึงมีความรู้พื้นฐานที่จำเป็นต่อการเข้าใจสังคม และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นตลอดเวลา เพื่อที่จะสามารถดำรงตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม และตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรมควบคู่ไปกับการพัฒนาจิตใจ และความเป็นอยู่ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงได้มอบหมายให้สาขาวิชาศิลปศาสตร์รับผิดชอบการเปิดสอนชุดวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป ด้านภาษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ไทยศึกษา วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ให้แก่นักศึกษาในทุกสาขาวิชาของมหาวิทยาลัย

                     นอกจากนี้ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ยังได้เปิดสอนชุดวิชาต่างๆ เพื่อให้บริการแก่สาขาวิชาอื่น และเปิดสอนในระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี  ปริญญาโท และปริญญาเอก เพื่อเป็นบริการทางวิชาการแก่ประชาชน  และผู้สนใจทั่วไป โดยใช้หลักการให้การศึกษาแบบบูรณาการเพื่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิตอย่างสมบูรณ์ และประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ


b_acade31[1].jpg


วัตถุประสงค์

สาขาวิชาศิลปศาสตร์จัดตั้งเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2522 โดยมีวัตถุประสงค์ คือ

1) เพื่อให้ความรู้ทางศิลปศาสตร์แก่บุคคลที่ประสงค์จะพัฒนาวิชาชีพของตนอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น

2) เพื่อผลิตบัณฑิตในแขนงวิชาที่ให้บริการ และอำนวยประโยชน์แก่สังคมในด้านต่างๆ

3) เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่สาขาวิชาอื่นๆ

4) เพื่อบูรณาการวิชาการต่างๆ และนำมาประยุกต์ให้เหมาะสมแก่บุคลากรแต่ละอาชีพ


ผู้เข้าชม 108 คน UPDATE วันที่ 13/5/2557 14:07:00

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin