ขอเชิญคณาจารย์ และนักศึกษาร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติเนื่องในโอกาส 40 ปี แห่งการสถาปนาสาขาวิชาศิลปศาสตร์ มสธ. ณ ห้องประชุม 5209 อาคารสัมมนา 1


ขอเชิญคณาจารย์ และนักศึกษาร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติเนื่องในโอกาส 40 ปี แห่งการสถาปนาสาขาวิชาศิลปศาสตร์ มสธ. 

ในวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 5209 อาคารสัมมนา 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี

Picture11.jpg

ผู้เข้าชม 498 คน UPDATE วันที่ 5/2/2562 18:22:00

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin