แหล่งเรียนรู้ด้านภาษาเขมร

[อยู่ระหว่างการปรับปรุง]

ผู้เข้าชม 31 คน UPDATE วันที่ 13/6/2557 10:06:25

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin