แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์

Picture1.gif
ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์

             ให้นักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนไว้ ทำกิจกรรมประจำชุดวิชาส่งสำหรับใช้เป็นคะแนนเก็บ 20 คะแนน 
และทำให้นักศึกษาเพิ่มโอกาสในการสอบผ่านมากขึ้น


สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับประกาศนียบัตร

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท
 

  

การเตรียมตัวสอบประมวลความรู้

  การเตรียมตัวสอบประมวลความรู้ <<รายละเอียด>> 


                              
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก
 
การรับรองคุณวุฒิหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์สามารถเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์หรือสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ตามบัญชีมาตรฐานการกำหนดตำแหน่งสำนักงาน ก.พ. << รายละเอียด>>

ผู้เข้าชม 1755 คน UPDATE วันที่ 21/6/2563 14:29:39

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin