รายงานการประชุมทางวิชาการ/การศึกษาดูงาน

บทเรียนการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรงานเลขานุการกิจ

นางทองร้อย  พันธุ์ยาง

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561


แนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีพ.. 2560

อาจารย์มนต์ชัย  แซ่เตีย

วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2561


ประสบการณ์จากการเข้าร่วมประชุม LIS2017 International Conference on Library and Information Science

รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร  พุทธาพิทักษ์ผล

วันที่ 23 - 25 สิงหาคม 2560 

พันธกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม ด้านวิชาการและบริการสังคมหลักสูตรภาษาอังกฤษและการผลิตชุดฝึกอบรมภาษาอังกฤษของสาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รองศาสตราจารย์ ดร.อลิสา วานิชดี


การประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติเรื่อง วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 19 ETD2016

รองศาสตราจารย์ ดร.น้ำทิพย์ วิภาวิน


การไปประชุมทางวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ จัดโดยอิฟล่า

ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์

วันที่ 12 - 21 สิงหาคม 2559


การประชุมวิชาการนานาชาติของ สมาคมนักจดหมายเหตุอเมริกัน (Society of American Archivists (ARCHIVES*RECORDS 2016 Conference) 

รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร  พุทธาพิทักษ์ผล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤติกา จิวาลักษณ์

วันที่ 31 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2559


รายงานการศึกษาดูงาน โครงการศึกษางานด้านวัฒนธรรม การจัดการสารสนเทศ และภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว ในจังหวัดน่าน

วันที่ 16 – 18 พฤษภาคม 2559

ผู้เข้าชม 945 คน UPDATE วันที่ 18/10/2561 15:56:50

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin