ความรู้จากการประชุม/สัมมนา

การบรรยายทางวิชาการ เรื่อง Publishing in the International Academic Literature : Facts and Perils โดย Mr. Steve O'Connor
เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2555
- การบรรยายทางวิชาการ เรื่อง Publishing in the International Academic Literature : Facts and Perils - 1
- การบรรยายทางวิชาการ เรื่อง Publishing in the International Academic Literature : Facts and Perils - 2
- การบรรยายทางวิชาการ เรื่อง Publishing in the International Academic Literature : Facts and Perils - 3

สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการด้านสารสนเทศศาสตร์ เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2555
- สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการด้านสารสนเทศศาสตร์ - 1
- สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการด้านสารสนเทศศาสตร์ - 2
- สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการด้านสารสนเทศศาสตร์ - 3
- สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการด้านสารสนเทศศาสตร์ - 4

สัมมนาบัณฑิตศึกษา "โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาสารสนเทศศาสตร์ก้าวสู่สากล ครั้งที่ 4" เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2554
- สัมมนาบัณฑิตศึกษา โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาสารสนเทศศาสตร์ก้าวสู่สากล ครั้งที่ 4 - 1
- สัมมนาบัณฑิตศึกษา โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาสารสนเทศศาสตร์ก้าวสู่สากล ครั้งที่ 4 - 2

สัมมนาบัณฑิตศึกษา "โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาสารสนเทศศาสตร์ก้าวสู่สากล ครั้งที่ 3" เมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2554
- สัมมนาบัณฑิตศึกษา โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาสารสนเทศศาสตร์ก้าวสู่สากล ครั้งที่ 3 - 1
- สัมมนาบัณฑิตศึกษา โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาสารสนเทศศาสตร์ก้าวสู่สากล ครั้งที่ 3 - 2

สัมมนาบัณฑิตศึกษา "โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาสารสนเทศศาสตร์ก้าวสู่สากล ครั้งที่ 1" เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2554
- สัมมนาบัณฑิตศึกษา โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาสารสนเทศศาสตร์ก้าวสู่สากล ครั้งที่ 1

ผู้เข้าชม 226 คน UPDATE วันที่ 5/3/2557 21:09:44

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin