วุฒิปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ มสธ. เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งบรรณารักษ์


ผู้เข้าชม 1529 คน UPDATE วันที่ 23/9/2561 10:43:24

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin