อาจารย์ประจำแขนงวิชาไทยคดีศึกษา                            

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ปัณฉัตร หมอยาดี

Associate Professor Dr. Pannachat Moryadee


ผศ.ดร.ปัณฉัตร หมอยาดี1-2นิ้ว.jpg

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล

Associate Professor Dr. Somkiat  Watanapongsakul


ผศ.ดร.สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล2นิ้ว.jpg


 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรายุทธ ยหะกร

Assistant Professor Dr. Sarayudth  Yahakorn


="ผศ.ดร.สรายุทธ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ รัตนโภคา

Assistant Professor Vasan  Rattanapokaอ.วสันต์ รัตนโภคา1-2นิ้ว.jpg


 


อาจารย์ ดร.ปุณณฑรีย์  สันติสุภาพร

Dr. Punnatree  Santisupaporn
อาจารย์สุพลธัช  เตชะบูรณะ

Mr. Suphontat  techaburanaอ.ปุณณฑรีย์ สันติสุภาพร2นิ้ว.jpg


สุพลธัช.jpg


 


ผู้เข้าชม 153 คน UPDATE วันที่ 18/11/2562 14:13:47

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin