ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์

C3.jpg

Email: chutimastou@gmail.com, chutimastou@hotmail.com

ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา

วุฒิการศึกษา

                       วิชาเอก

สถาบันการศึกษา

ปริญญาเอก

Ed.D.

Education

Charles Sturt University, Australia

ปริญญาโท

M.L.S.

อ.ม.

Information Science

บรรณารักษศาสคร์

University of the Philippines

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี

อ.บ.

บรรณารักษศาสตร์- ภาษาอังกฤษ -ฝรั่งเศส

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อื่น ๆ

Post-grad. Dip.

-

University of the Philippines

สาขาวิชา/เรื่องที่เชี่ยวชาญ

การรู้สารสนเทศและการรู้ดิจิทัล การศึกษา การฝึกอบรมและการพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพ การเขียนและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การวิจัย การศึกษาทางไกล ห้องสมุดโรงเรียน ห้องสมุดประชาชนและแหล่งเรียนรู้

 

1.ประสบการณ์ทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ

           1.1 ประสบการณ์การบริหารและกรรมการ

ภายในมสธ

- รองอธิการบดีฝ่ายปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (พ.ศ. 2539-2542)
- รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (พ.ศ. 2541-2542)
- ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (พ.ศ. 2530-2539)

- ประธานคนแรกและผู้ก่อตั้งโครงการความร่วมมือจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับ Charles -Sturt University, Australia (เป็นUniversity of the Year 1999 ของประเทศออสเตรเลีย)
- ผู้อำนวยการสำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (พ.ศ. 2539-2540)
- ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ (พ.ศ. 2539-2541)

- ผู้อำนวยการหลักสูตรฝึกอบรมของสำนักการศึกษาต่อเนื่องร่วมกับสาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหลายหลักสูตร

กรรมการชุดต่างๆของมหาวิทยาลัย ปัจจุบัน กรรมการสภาวิชาการ กรรมการส่งเสริมการแต่งตำรา กรรมการวิจัย กรรมการวิจัยเฉพาะทาง กรรมการจัดทำวารสารสุโขทัยธรรมาธิราช กรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายนอกมสธ

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำสภามหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต (พ.ศ2548– ปัจจุบัน)

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำสภามหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี (พ.ศ..2556- ปัจจุบัน)

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำสภามหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ( พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน)

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำสภามหาวิทยาลัยนครพนม (พ.ศ.2555- ปัจจุบัน)

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำสภามหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ (พ.ศ2544 – 2554)

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คลังข้อมูลและหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง

-ประธาน กพว มรภ สุราษฎร์ธานี และ ม นครพนม และกรรมการกพว มรภ อุบลราขธานี

- อาจารย์ที่ปรึกษาได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 16 (คปก) ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

    1.2 ประสบการณ์ทางวิชาการ/วิชาชีพ ที่สำคัญ

- นายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (พ.ศ. 2540-2541, 2550- 2552 )

- ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานการดำรงตำแหน่งทางวิชาการสายงานผู้สอน และตำแหน่งผู้ชำนาญการ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษของบรรณารักษ์ สถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งและของข้าราชการพลเรือน สังกัด ก.พ.

- ที่ปรึกษาและนักวิจัยโครงการวิจัยเพื่อการวางแผนพัฒนาบุคลากรสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และโครงการวิจัยของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และสำนักงานอุทยานการเรียนรู้

- ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิจัย/ตำราคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเมินวิทยานิพนธ์ดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเมินบทความในวารสารในฐานข้อมูลระดับชาติ จำนวนมาก เช่น วารสารบรรณศาสตร์ มศว วารสารสารสนเทศศาสตร์ ม ขอนแก่น วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ม สงขลานครินทร์

- กรรมการที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคัดเลือกโครงการเพื่อรับรางวัลห้องสมุดมีชีวิตยอดเยี่ยม สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (พ.ศ. 2548 )

- กรรมการตัดสินรางวัลวรรณกรรมซีไรท์ (SEA Write Award) (พ.ศ.2547)

- อาจารย์ผู้สอนระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอกด้านสารสนเทศศาสตร์ การวิจัย

- วิทยากรบรรยายหัวข้อเกี่ยวข้องกับ การเขียนผลงานทางวิชาการ การบรรณาธิการ การจัดทำสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ การวิจัย หลักสูตรการเรียนการสอน การศึกษาและวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จริยธรรม

- ผู้ทรงคุณวุฒิ และที่ปรึกษาในการพัฒนาหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยราชภัฏหลายแห่ง

     1.3 ประสบการณ์ทางวิชาการ/วิชาชีพระดับนานาชาติ

- กรรมการถาวรแผนกทฤษฎีและวิจัย สหพันธ์นานาชาติ ว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุด (Standing Committee, Theory and Research Section, International Federation of Library Associations and Institutions-IFLA)(ค.ศ.1997 – 2001)

- รองประธานคณะกรรมการบริหารการจัดการประชุมนานาชาติครั้งที่ 65 ของสหพันธ์นานาชาติ ว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุดที่ประเทศไทย ( 1999)

- กรรมการถาวร (Standing committee) ทำหน้าที่เป็นกรรมการที่ปรึกษา และ กรรมการการจัดประชุม(Program committee) เป็นผู้ประเมินคุณภาพเอกสารการประชุมทางวิชาการการจัดประชุม European Conference on Information Literacy (ECIL) (2011- 2014 )

- กรรมการที่ปรึกษาการจัดประชุมนานาชาติของหลายสถาบัน เช่น สมาคมห้องสมุดอินเดีย (2008) Delhi University Library System, University of Delhi, India (2009) Jaypee University of Technology(2010) การประชุม International Symposium on Emerging Trends and Technologies in Libraries and Information Services (ETTLIS) (2012 -) และผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ peer review ที่นำเสนอและเป็นวิทยากร ผู้นำเสนอผลงาน

- กรรมการบริหาร สภาบรรณารักษ์ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Congress of Southeast Asian Executive Board - CONSAL) (ค.ศ.1997 – 2000, 2007- 2009)

- กรรมการที่ปรึกษาการจัดประชุมสภาบรรณารักษ์ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Congress of Southeast Asian Executive Board - CONSAL) ณ ประเทศเวียตนาม (ค.ศ.2009) โดยได้รับเชิญจากรัฐบาลเวียดนาม และเป็น peer reviewer เอกสารที่นำเสนอในการประชุม

- ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินหลักสูตร Library and Information Management, Cantho University, Vietnam (2009)

- ผู้เชี่ยวชาญรับเชิญตัวแทนประเทศไทยในการประชุม the IFLA ‘Building Strong Library Associations’ workshop” จัดโดย International Federation of Library Associations and November 9- 13, 2009

- อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก Charles Sturt University, Australia (2006) , Auckland University of Technology , New Zealand (2008)

- Doctoral thesis examiner, Charles Sturt University, Australia (2008); Melbourne University (2010-2011), Manonmaniam Sundaranar University, India (2014)

- Visiting professor/Invited speaker บรรยายให้นักศึกษาบัณฑิตศึกษา Aoyama Gakuin University และ คณาจารย์ Open University of Japan (2012-2014)

- ผู้เชี่ยวชาญการศึกษาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ในประเทศอาเซียน บรรยาย

- “ LIS Education in ASEAN countries” ในการสัมมนานานาชาติ Tsukuba University, Japan (2014)

- หัวหน้าโครงการวิจัย ได้รับทุนวิจัยจากองค์การนานาชาติ ALP (Advanced Librarianship Program) IFLAดำเนินโครงการวิจัย เรื่อง The Development of Self- Training Package in Information Retrieval (2004) และเรื่อง Enhancement the Roles of LIS Distance Education in Asia and Oceania ( 2009)

- นักวิจัยร่วมโครงการ An international comparative study on the educational roles of teacher-librarians in Hong Kong and other countries/regions ( Dr. Samuel Kai Wah CH, Faculty of Education, University of Hong Kong, Head )

- Member of the Research Team, International Association of School Librarianship Research Special Interest Group (Dr. Helen Boelens, ENSIL Foundation

Chair)

- ผู้เสนอบทความทางวิชาการภาษาอังกฤษและเป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมระดับนานาชาติ เช่น สหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมห้องสมุดและสถาบันและระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และมีผลงานบทความทางวิชาการเป็นภาษาอังกฤษตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ เอกสารการประชุมสัมมนาและเว็บไซต์ระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง

- การจัดทำวารสารวิชาการ เป็นวิทยากรเกี่ยวกับการจัดทำวารสารวิชาการ การเขียนเพื่อการเผยแพร่งานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติแก่อาจารย์ นักวิชาการ นักวิชาชีพและนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศ เป็นและเคยเป็นบรรณาธิการ/กองบรรณาธิการวารสารหลายชื่อ เช่น วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช วารสารห้องสมุด สมาคมห้องสมุดแห่ปงระเทศไทยฯ วารสารวิจัย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย วารสารสารสนเทศสาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

- วารสารนานาชาติ เป็นกองบรรณาธิการและpeer reviewer วารสาร New Review of Academic Librarianship (UK) (2012- present); Journal of Librarianship and Information Science (2014-present);  Library Management (Emerald); Journal of Educational Administration and Policy Studies ซึ่งเป็นวารสารในฐานข้อมูลระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล 

- ด้านการประเมินผลงานทางวิชาการ เป็นผู้ประเมินผลงานทางวิชาการ ตำรา บทความ งานวิจัยของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศ

        1.4 การประชุม ฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน การบริหารจัดการการศึกษา ห้องสมุด การจัดการศึกษาทางไกล ในประเทศต่าง ๆ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ปอโตริโก สหราชอาณาจักร เยอรมนี สวิสเซอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ เดนมาร์ก สวีเดน ฟินแลนด์ ออสเตรีย บัลแกเรีย เสปน โปรตุเกส ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ตุรกี อิสราเอล รัสเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน ไต้หวัน ญี่ปุ่น เกาหลี อินเดีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เวียดนาม สิงคโปร์ มาเลเซีย กัมพูชา พม่า ลาว

       1.5 การเป็นบุคคลดีเด่นที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและได้รับรางวัล
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมการฝึกหัดครู (พ.ศ. 2529)
บุคคลดีเด่นในวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ (พ.ศ. 2535)
บุคลากรดีเด่น ระดับ 9 ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (พ.ศ. 2540)
รางวัลพระราชทานการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี ประเภทสารคดีของคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ พ.ศ. 2520 เรื่อง ว.ณ.ประมวญมารค และ พ.ศ. 2525 เรื่อง ปกิณกะเรื่องหนังสือในสมัยรัตนโกสินทร์ (ผลงานร่วมกับนวลจันทร์ รัตนากร และมารศรี ศิวรักษ์)

ศิษย์เก่าดีเด่นของ Institute of Library Science, University of the Philippines เนื่องใน

โอกาสฉลองครบรอบ 50 ปีของสถาบัน (ค.ศ.2001)

Women of the Year 2000 ของ American Biographical Institute (ค.ศ. 2000)

รางวัลงานวิจัยดีเด่น สาขาภาษาและวรรณกรรม จากคณะกรรมการการศึกษา การศาสนา และการวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การพัฒนาเกณฑ์การประเมินค่าวรรณกรรมไทย ( พ.ศ.2545 )

Talented people ด้านการเรียนการสอน ของมสธ (2556)

     1.6 ประกาศเ กียรติคุณ

ประวัติและผลงานได้รับการบันทึกไว้ในหนังสือ บุคคลสำคัญในการพัฒนาห้องสมุดของไทยในรอบ 80 ปี(พ.ศ.2448 -2528) จัดพิมพ์โดยหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร เนื่องในโอกาสหอสมุดแห่งชาติครบรอบ 80 ปี วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2528

ประวัติและผลงานได้รับการบันทึกไว้ในหนังสือ สวนศรีอักษรศาสตร์ จัดพิมพ์โดยคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ.2535) ในฐานะผู้นำความรู้ที่ได้ศึกษาจากคณะอักษรศาสตร์ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลายและเป็นผู้มีชื่อเสียงเกียรติคุณเป็นที่รู้จักยกย่องในวงการต่างๆ

ประวัติและผลงานได้รับการบันทึกไว้ในหนังสือ ทำเนียบผู้ทรงคุณวุฒิในวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ จัดพิมพ์โดยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (พ.ศ.2541)

ได้รับทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 16 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย นับเป็นครั้งแรกในศาสตร์นี้ที่ได้รับทุน (พ.ศ.2556)

       1.7 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ

จ.ม., ต.ม., ท.ม., ท.ช., ป.ม., ป.ช. ม.ว.ม. และ สายสูงสุด ม.ป.ช. (พ.ศ. 2551)

      1.8 การเป็นสมาคมวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสมาชิก

        1. สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

        2. สมาคมการอ่านแห่งประเทศไทย

        3. สมาคมนักวิจัยสังคมศาสตร์

        4. สมาคมนักวิจัย

        5. สมาคมนักฝึกอบรมแห่งประเทศไทย

        6. สมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

UPILS (University of the Philippines, Institute of Library Science ) AlumniAssociation สมาคมศิษย์เก่า Charles Sturt University, Australia สมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช

 ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัย

44130880_0_20160716-122421.gif

บทสัมภาษณ์ในนิตยสารกุลสตรี

Book.JPG

  

  

ผู้เข้าชม 2099 คน UPDATE วันที่ 9/1/2562 9:32:13

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin