ผู้บริหารสาขาวิชาศิลปศาสตร์

          ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์

                รศ.ดร.น้ำทิพย์ วิภาวิน2-2นิ้ว.jpg

        รองศาสตราจารย์ ดร.น้ำทิพย์  วิภาวิน


รองประธานกรรมการประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์

                  อ.มนต์ชัย แซ่เตีย2นิ้ว.jpg

                อาจารย์มนต์ชัย แซ่เตีย 


เลขานุการคณะกรรมการประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์

                  อ.วสันต์ รัตนโภคา1-2นิ้ว.jpg

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ รัตนโภคา


ผู้เข้าชม 767 คน UPDATE วันที่ 17/5/2562 11:23:17

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin