แขนงวิชาภาษาอังกฤษ


>> FAQs คำถามที่พบบ่อยในชุดวิชา 14111 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง >> นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนใน ชุดวิชา 11304 ภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน และ ชุดวิชา 11305 ภาษาอังกฤษสำหรับผู้

      ใช้คอมพิวเตอร์  สามารถเข้าดูสรุปเนื้อหาบทเรียนในแต่ละหน่วย ทำแบบฝึกหัดเสริม หรือ ฝึกทำ MockTest ได้ใน ระบบ Moodle         http://moodle.stou.ac.th  สามารถ Login เข้าระบบ โดยกรอกรหัสนักศึกษา ในช่อง username และ password

1) นักศึกษาระดับปริญญาตรีแขนงวิชาภาษาอังกฤษ ที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชา  14111 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง, 14213 การอ่านภาษาอังกฤษ 1, 14214 การเขียนภาษาอังกฤษ 1, 14216 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม และ 14320 การออกเสียงภาษาอังกฤษ ให้เข้าระบบ D4L+P http://d4lp.stou.ac.th เพื่อศึกษาข้อมูลชุดวิชาและทำกิจกรรมฝึกปฏิบัติเก็บคะแนนออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป โดยไม่ต้องรอคู่มือการศึกษา/เอกสารการสอนที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ทางไปรษณีย์

2) นักศึกษาระดับปริญญาตรีแขนงวิชาภาษาอังกฤษ ที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 11312 ภาษาอังกฤษสำหรับงานอาชีพในประชาคมอาเซียน 14319 ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ ทำกิจกรรมฝึกปฏิบัติออนไลน์ และ 14423 ประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ (ไม่มีกิจกรรมออนไลน์ แต่มีการอบรมเข้มฝึกปฎิบัติ) ให้เข้าระบบ Moodle http://moodle.stou.ac.th  ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป โดยไม่ต้องรอซีดีมัลติมีเดียที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ทางไปรษณีย์

ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ ดังนี้

1.ข้อมูลข่าวสารจากแขนงวิชาภาษาอังกฤษ และข้อมูลเว็บไซต์ของแต่ละชุดวิชา

http://libarts.stou.ac.th/page/Showdata.aspx?PageId=76904&Datatype=2

2.กระดานสนทนาประจำชุดวิชาออนไลน์

http://stouonline.stou.ac.th/elearning/courses/EForum/default.asp

3.กำหนดการอบรมประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ สามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของสำนักวิชาการ

http://www.stou.ac.th/Offices/Oaa/OaaOldPage/Professional/Train_Professional/oaaInfo/oaa/Dept/Dept05/TrainingSchedule/Search_train.asp

4. รายชื่อชุดวิชาที่มีการเรียนออนไลน์ ตามลิ้งค์แนบ

https://drive.google.com/file/d/0B9cqu2Tgs81mQUo4N0owTDdYWWM/view?usp=sharing

     BA Discussion

   012.jpg     013.jpg

Web Cast

  ชุดวิชา 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
  

 Culture Me

12391777_1514902222142255_2152991905535373442_n.png

บอกเล่าข่าวสาร

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาต่อไปนี้ ให้เข้าลงทะเบียนเรียนในระบบe-Learning ของมหาวิทยาลัยก่อนเปิดภาคการศึกษา

หมวดวิชาเฉพาะ
14111 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
14212 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร*
14213 การอ่านภาษาอังกฤษ 1
14214 การเขียนภาษาอังกฤษ 1
14215 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
14216 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
14317 การอ่านภาษาอังกฤษ 2
14318 หลักการแปล
14319 ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ*
14320 การออกเสียงภาษาอังกฤษ
14421 การเขียนภาษาอังกฤษ 2
14422 การนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิผล*
14423 ประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ

หมวดวิชาเลือก
11312 ภาษาอังกฤษสำหรับงานอาชีพในประชาคมอาเซียน *เปิดสอนครั้งแรกภาคการศึกษา 2/2557

หมายเหตุ *
ในแต่ละชุดวิชา 3 ชุดวิชาต่อไปนี้ จะได้รับซีดี
1. ชุดวิชา 14212 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2. ชุดวิชา 14422 การนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิผล (ภาคการศึกษาที่1)
3. ชุดวิชา 11312 ภาษาอังกฤษสำหรับงานอาชีพในประชาคมอาเซียน (ภาคการศึกษาที่ 2)
นักศึกษาจะได้รับซีดีมัลติมีเดียประจำชุดวิชาแทนคู่มือการศึกษา
มีการทำกิจกรรมเก็บคะแนนร้อยละ 40
ส่งทางเว็บไซต์ (http://moodle.stou.ac.th)
- ชุดวิชา 14319 ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ  (ภาคการศึกษาที่2)
นักศึกษาจะได้รับเอกสารการสอนและการทำกิจกรรมฝึกปฏิบัติ (บังคับ) ร้อยละ 60
ส่งทางเว็บไซต์ (http://moodle.stou.ac.th)

ขอให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามระยะเวลาและแผนการศึกษาที่กำหนด เนื่องจากเป็นชุดวิชา
ที่ต้องใช้สื่ออินเทอร์เน็ตในการฝึกปฏิบัติออนไลน์ โดย
1)ไม่อนุญาตให้นักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษลงทะเบียนล่าช้าและเพิ่มชุดวิชา
2)ไม่อนุญาตให้นักศึกษาในเรือนจำลงทะเบียนเรียน แต่อนุญาตให้นักศึกษาพิการที่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ลงทะเบียนเรียนได้
เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียนชุดวิชาต่างๆ ที่เป็นชุดวิชาที่ต้องใช้สื่ออินเทอร์เน็ตในการฝึกปฏิบัติออนไลน์ เมื่อถึงกำหนดเปิดภาคการศึกษา ขอให้นักศึกษาเข้าตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ในกระดานสนทนาของแต่ละชุดวิชาและเข้าระบบออนไลน์ (D4L+P หรือ MOODLE) ทันที โดยไม่ต้องรอเข้าระบบหลังจากที่ได้รับเอกสารคู่มือการศึกษาหรือซีดีที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ทางไปรษณีย์

แนะนำวิธีการเรียน Online


กิจกรรมประจำชุดวิชา

ขอมูลหลักสูตรที่ ก.ค.ศ. รับรอง 

ผู้เข้าชม 6020 คน UPDATE วันที่ 4/10/2560 16:12:23

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin