คณะกรรมการต่าง ๆ ของสาขาวิชาศิลปศาสตร์


คณะกรรมการที่ปรึกษาประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์

1)  ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.กาญจนา นาคสกุล

ประธานกรรมการ

2)  ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ปราบพาล

กรรมการ

3)  ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ฉัตรทิพย์ นาถสุภา

กรรมการ

4)  ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา วิบูลย์สวัสดิ์

กรรมการ

5)  ศาสตราภิชาน ดร.ประพิน มโนมัยวิบูลย์

กรรมการ

6)  ศาสตราจารย์ ดร.พัทยา สายหู

กรรมการ

7)  ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ฉวีลักษณ์ บุญยะกาญจน

กรรมการ

8)  ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อัจฉรา วงศ์โสธร 

กรรมการ

9)  อาจารย์ คุณหญิงกุลทรัพย์  เกษแม่นกิจ                                            

กรรมการ

10) อาจารย์ ดร.มนู  อรดีดลเชษฐ์                                                      

กรรมการ

11) ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์                                  

เลขานุการ

     (รองศาสตราจารย์ ดร.น้ำทิพย์  วิภาวิน)

12) เลขานุการคณะกรรมการประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์     

ผู้ช่วยเลขานุการ

     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์  รัตนโภคา)

13) หัวหน้างานเลขานุการกิจประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์  

ผู้ช่วยเลขานุการ

     (นางทองร้อย  พันธ์ยาง  - รักษาการฯ)

--------------------------

คณะกรรมการประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์

1) ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์     
    (รองศาสตราจารย์ ดร.
น้ำทิพย์  วิภาวิน)

ประธานกรรมการ

2) รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  วัฒนาพงษากุล

กรรมการ

3) รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร  พุทธาพิทักษ์ผล

กรรมการ

4) รองศาสตราจารย์ ดร.ปัณฉัตร  หมอยาดี

กรรมการ

5) รองศาสตราจารย์สำรวย  กมลายุตต์

กรรมการ

6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤติกา  จิวาลักษณ์

กรรมการ

7) รองประธานกรรมการประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์ 
    (อาจารย์มนต์ชัย  แซ่เตีย)

กรรมการ

8) เลขานุการคณะกรรมการประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์ 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์  รัตนโภคา)

กรรมการและเลขานุการฯ

9) หัวหน้างานเลขานุการกิจประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์ 
    (นางทองร้อย พันธ์ยาง)

ผู้ช่วยเลขานุการ

--------------------------

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชา สาขาวิชาศิลปศาสตร์

1) ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์ 

ประธานกรรมการ

2) รองประธานกรรมการประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์ 

กรรมการ

3) รองศาสตราจารย์สุรพล  นาถะพินธุ 

กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)

4) รองศาสตราจารย์สีปาน  ทรัพย์ทอง 

กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)

5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด  จงอภิรัตนกุล

กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)

6) ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา  สัจจานันท์

กรรมการ

7) รองศาสตราจารย์ ดร.โสฬศา  สาตพร

กรรมการ

8) รองศาสตราจารย์ชำนาญ  เชาวกีรติพงศ์

กรรมการ

9) รองศาสตราจารย์สำรวย  กมลายุตต์

กรรมการ

10) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ทิพย์  ทองศรี

กรรมการ

11) รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  วัฒนาพงษากุล

กรรมการ

12) อาจารย์เมธีพัชญ์  จงวโรทัย

กรรมการ

13) อาจารย์มนต์ชัย  แซ่เตีย 

กรรมการและเลขานุการ

14) หัวหน้างานเลขานุการกิจประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์

ผู้ช่วยเลขานุการ

15) หน่วยเลขานุการกิจ

ผู้ช่วยเลขานุการ

--------------------------

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์

1) ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์ 

ประธานกรรมการ

    (รองศาสตราจารย์ ดร.น้ำทิพย์  วิภาวิน)

2)  ผู้แทนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ศาสตร์  

    (รองศาสตราจารย์ ดร.น้ำทิพย์  วิภาวิน) 

กรรมการ

 

3) ผู้แทนหลักสูตรศิลปศาตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์     

   (รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร พุทธาพิทักษ์ผล)

กรรมการ

4) ผู้แทนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาไทยคดีศึกษา  

กรรมการ

    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรายุทธ  ยหะกร)

5) ผู้แทนคณะกรรมการประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์

กรรมการ

    (รองศาสตราจารย์สำรวย  กมลายุตต์)

6) ผู้แทนคณาจารย์บัณฑิตศึกษา แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์

กรรมการ

    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤติกา จิวาลักษณ์)

7) ผู้ที่สาขาวิชาฯ มอบหมายให้รับผิดชอบงานบัณฑิตศึกษา

กรรมการและเลขานุการ

    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงลักษณ์  สกุลวิจิตร์สินธุ)

8) เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์

ผู้ช่วยเลขานุการ

    (นายสุธน  มากระดี)

9) เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์

ผู้ช่วยเลขานุการ

    (นางพัชราวรรณ  เสน่หา)

--------------------------

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน สาขาวิชาศิลปศาสตร์

1) ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์ หรือผู้ที่ประธานฯ มอบหมาย

ประธานกรรมการ

2) รองศาสตราจารย์อนัญญา  สิทธิอำนวย

กรรมการ

3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงลักษณ์  สกุลวิจิตร์สินธุ

กรรมการ

4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤติกา  จิวาลักษณ์

กรรมการ

5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์  รัตนโภคา

กรรมการ

6) อาจารย์ปทิตตา  วงศ์คงเดิม

กรรมการและเลขานุการ

7) อาจารย์สุพลธัช  เตชะบูรณะ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

8) หัวหน้างานเลขานุการกิจประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์      

   (นางทองร้อย  พันธ์ยาง)

ผู้ช่วยเลขานุการ

9) นางสาวศิริมา  ตรียัง

ผู้ช่วยเลขานุการ

--------------------------

คณะกรรมการจัดการความรู้ประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์

1) รองศาสตราจารย์สำรวย  กมลายุตต์                                

ประธานกรรมการ

2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงลักษณ์  สกุลวิจิตร์สินธุ

กรรมการ

3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรสิริ  เกษมสินธุ์  วิเวกเมธากร

กรรมการ

4) อาจารย์วริณาฐ  พิทักษ์วงศ์วาน

กรรมการ

5) อาจารย์ปทิตตา  วงศ์คงเดิม

กรรมการและเลขานุการ

6) นางสาวดวงเพ็ญ  โพธิสาร

ผู้ช่วยเลขานุการ

--------------------------
ผู้เข้าชม 119 คน UPDATE วันที่ 15/7/2562 13:38:20

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin