คำถามที่พบบ่อย สำหรับแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์

สำหรับแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์

การศึกษาในระดับปริญญา มหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิตเหมือนกับการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือไม่
     การศึกษาในระดับปริญญาตรีนั้น นักศึกษาศึกษาด้วยตนเองผ่านสื่อการศึกษาทางไกล  ส่วนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (มหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต) นั้น นอกจากจะศึกษาจากสื่อการศึกษา ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์แล้ว นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเสริม/สัมมนาเข้มตามที่กำหนด โดยกิจกรรมสัมมนามักจัดในวันเสาร์-อาทิตย์ แต่ละชุดวิชาจะมีการจัดสัมมนา 2-3 ครั้งต่อภาคการศึกษา และพบอาจารย์ที่ปรึกษาในการทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ด้วย

ผู้เข้าชม 214 คน UPDATE วันที่ 5/6/2557 14:17:32

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin