วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

       สาขาวิชาศิลปศาสตร์มุ่งใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาทั่วไป สารสนเทศศาสตร์ ไทยคดีศึกษา ภาษา รวมทั้งส่งเสริมการวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย ก้าวไกลสู่สากล

 

พันธกิจ

       สาขาวิชาศิลปศาสตร์มุ่งมั่นจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ทุกสาขาวิชา

และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านสารสนเทศศาสตร์ ไทยคดีศึกษา ภาษา ทั้งในระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา

บนพื้นฐานแนวคิดการเปิดโอกาสทางการศึกษา รวมทั้งการบริการทางวิชาการแก่สังคม การค้นคว้าวิจัย และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย

ผู้เข้าชม 357 คน UPDATE วันที่ 5/6/2557 13:39:30

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin