อาจารย์ประจำแขนงวิชาภาษาอังกฤษ


                            

 

รองศาสตราจารย์ ดร.จรัสวัฒน์ ไตรรัตน์

Associate Professor Dr. Jaraswat Trairat


รศ.ดร.จรัสวัฒน์ ไตรรัตน์2นิ้ว.jpg

  

รองศาสตราจารย์ ดร.อลิสา วานิชดี

Associate Professor Dr. Alisa Vanijdee


รศ.ดร.อลิสา วาณิชดี1-2นิ้ว.jpg


 

รองศาสตราจารย์อนัญญา สิทธิอำนวย

Associate Professor Ananya Sithi-amnuai


รศ.อนัญญา สิทธิอำนวย2นิ้ว.jpg


 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ทิพย์ ทองศรี

Assistant Professor  Dr. Narinthip Thongsri


ผศ.ดร.นรินทร์ทิพย์ ทองศรี2นิ้ว.jpg


 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักษมี  นวมถนอม คีมูระ

Assistant Professor  Dr. Lugsamee  Kimura


Lugsamee.png 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรสิริ  เกษมสินธุ์  วิเวกเมธากร

Assistant Professor  Dr. Chirasiri Kasemsin Vivekmetakorn

             Chirasiri.jpg

 

 KamonlapornS Photo.jpg

อาจารย์กมลพร  ศิริโสภณ

Ms. Kamonlaporn  Sirisophonผู้เข้าชม 2717 คน UPDATE วันที่ 15/10/2562 11:59:47

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin