การวัดความรู้ภาษาอังกฤษ


นักศึกษามสธ ที่สมัครเข้าศึกษาตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป 

ต้องผ่านการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษทุกคน

>>>> ดูรายละเอียดได้ที่นี่ 


เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษระดับ ป. โท (สำหรับนักศึกษาที่เข้าตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป)

<<รายละเอียด>>


ผู้เข้าชม 411 คน UPDATE วันที่ 2/10/2562 10:28:32

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin