ขอเชิญเข้าร่วม Workshop เรื่อง "Smart Environments และ Internet of Things" ไม่เสียค่าใช้จ่าย!!

ขอเชิญเข้าร่วม Workshop เรื่อง "Smart Environments และ Internet of Things" 
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2-3 ชั้น 4 อาคารบริการ 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ป้าย ประชาสัมพันธ์ 02.jpg


ผู้เข้าชม 311 คน UPDATE วันที่ 7/3/2561 20:14:55

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin