รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา หาญพล

รศ.ดร.ทัศนา หาญพล2นิ้ว.jpg

Email: tassanastou@gmail.com

ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา

วุฒิการศึกษา

วิชาเอก

สถาบันการศึกษา

ปริญญาเอก

Ph.D.

Educational Media

University of Missouri-Columbia, USA

ปริญญาโท

M.A.

อ.ม.

Library Science

บรรณารักษศาสตร์

University of Missouri-Columbia, USA

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี

อ.บ.

บรรณารักษศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อื่น ๆ

-

-

-

สาขาวิชา/เรื่องที่เชี่ยวชาญ

             -  การบริหารจัดการองค์การสารสนเทศ

             -  การใช้สารสนเทศ

             -  การจัดการความรู้

1. ประสบการณ์ทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ

             -   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

             -   รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

        1.1  ประสบการณ์ทางวิชาชีพ

              -  อุปนายกคนที่1 สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ

              -  อุปนายกคนที่2 สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ

              -  เหรัญญิกคนที่ 1 สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ

              -  เลขานุการคนที่1 สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ

              -  ประธานแผนก วิชาการ แผนกประชาสัมพันธ์ แผนกวิจัย แผนกหาทุน สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ

2.ผลงานทางวิชาการ

ทัศนา หาญพล. 2554 . ชุดวิชาการวิเคราะห์สารสนเทศ นนทบุรี สาขาวิชาศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

_________. 2546. ชุดวิชาแหล่งสารสนเทศทางสังคมศาสตร์ฯ นนทบุรี สาขาวิชาศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

_________. 2556. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ นนทบุรี สาขาวิชาศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

_________. 2554. ชุดวิชาการจัดการแหล่งสารสนเทศท้องถิ่น นนทบุรี สาขาวิชาศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

_________. 2554. ประมวลสาระชุดวิชาการจัดการขั้นสูงสำหรับองค์การสารสนเทศ นนทบุรี

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

__________. 2555. ประมวลสาระชุดวิชาการจัดการความรู้. .นนทบุรี สาขาวิชาศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ทัศนา หาญพล. 2553. แนวการศึกษาสัมมนาประเด็นการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ นนทบุรี

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

8. ผลงานวิจัย (ขอให้เรียงผลงานวิจัยจากลำดับล่าสุดก่อน และการอ้างอิงบรรณานุกรมขอให้ใช้รูปแบบที่มสธ.ใช้)

ทัศนา หาญพล. 2553. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกิจกรรมชุดวิชาการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์

มหาบัณฑิตสารสนเทศศาสตร์ ตามหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

__________. 2554. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกิจกรรมชุดวิชาแหล่งสารสนเทศทางสังคมสาสตร์

มนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

__________. 2555 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกิจกรรมชุดวิชาการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์

มหาบัณฑิตสารสนเทศศาสตร์ ตามหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

__________. 2555 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกิจกรรมวิชาการจัดการขั้นสูงสำหรับองค์การสารสนเทศ

วิชาการจัดการขั้นสูงสำหรับองค์การสารสนเทศ ตามหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชา

สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

__________. 2556 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกิจกรรมวิชาการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์

มหาบัณฑิตสารสนเทศศาสตร์ ตามหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

__________. 2556 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกิจกรรมวิชาการจัดการขั้นสูงสำหรับองค์การสารสนเทศ

วิชาการจัดการขั้นสูงสำหรับองค์การสารสนเทศ ตามหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศ

ศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผู้เข้าชม 640 คน UPDATE วันที่ 23/8/2557 12:24:02

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin