แบบประเมินก่อนและหลังเรียน ชุดวิชา 13423 ระบบสารสนเทศสำนักงาน

หน่วยที่ 1                                    หน่วยที่ 6                               หน่วยที่ 11

หน่วยที่ 2                                    หน่วยที่ 7                               หน่วยที่ 12

หน่วยที่ 3                                    หน่วยที่ 8                               หน่วยที่ 13

หน่วยที่ 4                                    หน่วยที่ 9                               หน่วยที่ 14

หน่วยที่ 5                                    หน่วยที่ 10                             หน่วยที่ 15

ผู้เข้าชม 1925 คน UPDATE วันที่ 26/3/2557 14:13:34

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin