การจัดการความรู้


ด้านผลิตบัณฑิต  

การสัมมนาการจัดการความรู้สาขาวิชาศิลปศาสตร์ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

วิทยากรโดย    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัทณัฏฐ์ ฉัตรภัครัตน์

อาจารย์ ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์

อาจารย์ ดร.ปิยพจน์ ตัณฑะผลิต

อาจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561  ณ ห้องประชุม 1608 อาคารบริหาร ส่วนต่อเติมชั้น 6

ลิงค์เอกสารประกอบการบรรยายและคลิบวิดิโอบรรยายประกอบการสัมมนา

https://www.youtube.com/watch?v=PfW1V_s1kg8 

https://share.vidyard.com/watch/12oJ6paTnzDQubrDn4N8TN


ด้านการวิจัย  

กิจกรรมการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย เรื่องการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ. 2560

วิทยากรโดย    ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา  สัจจานันท์

อาจารย์ประจำพิเศษ  สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม 1607 อาคารบริหาร (ส่วนต่อเติม ชั้น 6) 

ลิงค์เอกสารประกอบ ด้านผลิตบัณฑิต  

การสัมมนาการจัดการความรู้สาขาวิชาศิลปศาสตร์ เรื่องการใช้สื่อสังคมในการให้คำปรึกษาทางวิชาการ วิทยากรโดย อาจารย์ ดร. กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์

อาจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1608 อาคารบริหาร ส่วนต่อเติมชั้น 6

1) แนวปฏิบัติที่ดีในการใช้สื่อสังคมเพื่อการเรียนการสอน

2) สรุปรายงานการสัมมนาการจัดการความรู้ เรื่อง การใช้สื่อสังคมในการให้คำปรึกษาทางวิชาการ ครั้งที่ 4


กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านผลิตบัณฑิต เรื่องการบริหารหลักสูตรเพื่อรองรับการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร
วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 1608/1 อาคารบริหาร (ส่วนต่อเติม ชั้น 6)


กิจกรรมสัมมนาสาขาวิชาศิลปศาสตร์ กองทุน มสธ. 12 ปี
ด้านการผลิตบัณฑิต เรื่อง "แนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารหลักสูตรเพื่อรองรับการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร"
วันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม สวนปาล์มฟาร์มนกรีสอร์ท
ตำบลบางตลาด อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา


ด้านการวิจัย  

กิจกรรมการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย เรื่องการทำวิจัยเพื่อตอบโจทย์ชุมชน วิทยากรรองศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ ขำเพชร อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยา

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม 6108 อาคารบริหาร (ส่วนต่อเติม ชั้น6) 

1)  การทำวิจัยเพื่อตอบโจทย์ชุมชน

2)   แนวปฏิบัติที่ดีของการทำวิจัยเพื่อตอบโจทย์ชุมชน

3)   สรุปรายงานการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย เรื่องการทำวิจัยเพื่อตอบโจทย์ชุมชน 


กิจกรรมสัมมนาสาขาวิชาศิลปศาสตร์ กองทุน มสธ. 12 ปี
ด้านการวิจัย เรื่อง "ข้อเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติที่ดีในการทำวิจัยชุดวิชาเพื่อตอบโจทย์ มคอ."
วันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม สวนปาล์มฟาร์มนกรีสอร์ท
ตำบลบางตลาด อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทราด้านการวิจัย  
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย เรื่องการวิจัยชุดวิชาเพื่อตอบโจทย์ มคอ.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่  18 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุม 1608 อาคารบริหาร ส่วนต่อเติม ชั้น 6


กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการผลิตบัณฑิต เรื่อง "แนวทางการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาหลากหลายวัฒนธรรม"

เมื่อวันที่ 23 - 24 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมโรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

          1) แนวปฏิบัติที่ดีเรื่อง "แนวทางการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาหลากหลายวัฒนธรรม" (ฉบับปรับปรุงแก้ไข)

          2) สรุปรายงานการจัดกจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนด้านการวิจัย การสอนสำหรับนักศึกษาหลากหลาย (รายงานการประชุม)

          3) Powerpointเรื่อง "แนวทางการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาหลากหลายวัฒนธรรม"เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม 6130 อาคารวิชาการ 3 ชั้น 6


 

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "แนวทางการออกแบบงานวิจัยที่ดี

เมื่อวันที่ 23 - 24 เมษายน 2558  ณ ห้องประชุมโรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

          1. แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง "แนวทางการออกแบบงานวิจัยที่ดี" (ฉบับปรับปรุงแก้ไข)

          2. สรุปรายงานการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง แนวทางการออกแบบงานวิจัยที่ดี (รายงานการประชุม)
          
3. PowerPoint ชุดที่ 1 เรื่อง "แนวทางการออกแบบงานวิจัยที่ดี"เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม 1607 อาคารบริหาร (ส่วนต่อเติม) ชั้น 6

          4. PowerPoint ชุดที่ 2 เรื่อง "แนวทางการออกแบบงานวิจัยที่ดี"เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม 1607 อาคารบริหาร (ส่วนต่อเติม) ชั้น 6 

 


โครงการศึกษาเพิ่มเติมด้าน Big Data Governance and Big Analytic ณ Ludwigshafen University of Applied Sciences (Hochschule Ludwigshafen am Rhein)
ผู้เข้าชม 411 คน UPDATE วันที่ 13/9/2561 15:35:19

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin