การโอนย้ายหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์

               สาขาวิชาศิลปศาสตร์ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ จากฉบับเดิม พ.ศ. 2543 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 และกำหนดเริ่มใช้เปิดสอนในปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป  เพื่อให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการของสังคมสารสนเทศและสังคมความรู้ ตลอดจนความต้องการของตลาดงานและสังคมมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2552  ได้รับความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสารสนเทศศาสตร์ที่ลุ่มลึกมากยิ่งขึ้น

                ในการนี้สาขาวิชาศิลปศาสตร์ได้เทียบแทนชุดวิชาที่เรียนในหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2543 เข้าสู่หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 คือ ชุดวิชาที่มีรหัสเหมือนกันสามารถเทียบแทนได้ทุกชุดวิชา ส่วนชุดวิชาที่มีรหัสแตกต่างกันสามารถเทียบแทนได้ดังนี้

                1) หมวดวิชาแกน มีชุดวิชาแทนกัน คือ

 

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2543

ชุดวิชาแทนกัน

10201 ประวัติศาสตร์ไทย

10121 อารยธรรมมนุษย์

10203 พฤติกรรมมนุษย์

10131 สังคมมนุษย์

                2) หมวดวิชาเฉพาะ           

               วิชาเอกสารสนเทศสำนักงาน 4 และ 2 ปี  มีชุดวิชาใช้แทนกัน ดังนี้

 

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2543

ชุดวิชาแทนกัน

41406 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจ

30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวการบริหาร  หรือ

 

32442 การจัดการเชิงกลยุทธ์

 

                สาขาวิชาจึงขอให้นักศึกษาที่ประสงค์จะย้ายจากหลักสูตรเดิม พ.ศ.2543 เข้าสู่หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 สามารถแจ้งความประสงค์โดยใช้แบบฟอร์ม มสธ.9 และจัดส่งมายังหน่วยคำร้อง สำนักทะเบียนและวัดผล  โดยนักศึกษาควรตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2543 กับโครงสร้างหลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2552  (เอกสารแนบ 1 เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์) อย่างละเอียดและรอบคอบเพื่อเปรียบเทียบชุดวิชาแต่ละชุดวิชาที่สอบผ่านแล้วและชุดวิชาที่ยังต้องลงทะเบียนเรียนให้จบตามโครงสร้างหลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2552   

ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยหรือต้องการซักถามเพิ่มเติม โปรดประสาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา   ใจกว้าง  โทรศัพท์ 0-2504-8515-7

                เอกสารแนบ  1   เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2543

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552

วิชาเอกสารสนเทศทั่วไป 4 ปี

  จำนวนไม่น้อยกว่า 22 ชุดวิชา หรือ 132 หน่วยกิต

วิชาเอกสารสนเทศทั่วไป 4 ปี

    จำนวนไม่น้อยกว่า 20 ชุดวิชา หรือ 120 หน่วยกิต

ก. หมวดศึกษาทั่วไป   5 ชุดวิชา

                บังคับ 3 ชุดวิชา

                10103 ทักษะชีวิต

                10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

                           สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

                10151 ไทยศึกษา

                เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้

                10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

                10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

                เลือกชุดวิชา 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

                10121 อารยธรรมมนุษย์

                10131 สังคมมนุษย์

                10152 ไทยกับสังคมโลก  

ก. หมวดศึกษาทั่วไป   5 ชุดวิชา

                บังคับ 3 ชุดวิชา

                10103 ทักษะชีวิต

                10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

                           สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

                10151 ไทยศึกษา

                เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้

                10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

                10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

                เลือกชุดวิชา 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

                10121 อารยธรรมมนุษย์

                10131 สังคมมนุษย์

                10152 ไทยกับสังคมโลก

ข. หมวดวิชาแกน 4 ชุดวิชา

                10201 ประวัติศาสตร์ไทย *

                10202 การอ่านภาษาไทย

                10203 พฤติกรรมมนุษย์ *

                22222 การอ่านภาษาอังกฤษ

ข. หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา

                10202 การอ่านภาษาไทย

                และเลือก  1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้

                11304 ภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน

                11305 ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์

                22222 การอ่านภาษาอังกฤษ

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 11 ชุดวิชา

                บังคับ 10 ชุดวิชา

                13201 สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น

                13202 การสื่อสาร

                13203 การวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์

                13311 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

                13312 การวิเคราะห์สารสนเทศ

                13313 การบริการและเผยแพร่สารสนเทศ

                13314 การจัดการระบบสารสนเทศ

                13401 ประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 12 ชุดวิชา

                บังคับ 10 ชุดวิชา

                13201 สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น

                13202 การสื่อสารในงานสารสนเทศ

                13203 การวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์

                13311 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

                13312 การวิเคราะห์สารสนเทศ

                13313 การบริการและเผยแพร่สารสนเทศ

                13314 การจัดการองค์การสารสนเทศ

                13401 ประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์

...                                                            

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2543

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552

                13412 แหล่งสารสนเทศทางสังคมศาสตร์

                           มนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์        

                13413 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น

                และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

                13411 สารสนเทศลักษณะพิเศษ

                32405 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

                13412 แหล่งสารสนเทศทางสังคมศาสตร์

                           มนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์        

                13413 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น

                เลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

                13411 ทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษ

                13414 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น

                และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

                13423 ระบบสารสนเทศสำนักงาน

                32405 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

ง. หมวดเลือกเสรี 2 ชุดวิชา

ง. หมวดเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

 

                หมายเหตุ * สามารถนำไปใช้เป็นชุดวิชาเลือกเสรีในหมวด ง. ของโครงสร้างหลักสูตรปรับปรุงได้

  

               เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2543

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552

วิชาเอกสารสนเทศสำนักงาน 4 ปี

  จำนวนไม่น้อยกว่า 22 ชุดวิชา หรือ 132 หน่วยกิต

วิชาเอกสารสนเทศสำนักงาน 4 ปี

    จำนวนไม่น้อยกว่า 20 ชุดวิชา หรือ 120 หน่วยกิต

ก. หมวดศึกษาทั่วไป   5 ชุดวิชา

                บังคับ 3 ชุดวิชา

                10103 ทักษะชีวิต

                10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

                           สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

                10151 ไทยศึกษา

                เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้

                10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

                10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

                เลือกชุดวิชา 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

                10121 อารยธรรมมนุษย์

                10131 สังคมมนุษย์

                10152 ไทยกับสังคมโลก  

ก. หมวดศึกษาทั่วไป   5 ชุดวิชา

                บังคับ 3 ชุดวิชา

                10103 ทักษะชีวิต

                10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

                           สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

                10151 ไทยศึกษา

                เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้

                10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

                10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

                เลือกชุดวิชา 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

                10121 อารยธรรมมนุษย์

                10131 สังคมมนุษย์

                10152 ไทยกับสังคมโลก  

ข. หมวดวิชาแกน 4 ชุดวิชา

                10201 ประวัติศาสตร์ไทย *

                10202 การอ่านภาษาไทย

                10203 พฤติกรรมมนุษย์ *

                22222 การอ่านภาษาอังกฤษ

ข. หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา

                10202 การอ่านภาษาไทย

                และเลือก  1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้

                11304 ภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน

                11305 ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์

                22222 การอ่านภาษาอังกฤษ

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 11 ชุดวิชา

                บังคับ 10 ชุดวิชา

                13201 สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น

                13202 การสื่อสาร

                13203 การวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์

                13321 การเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

                13323 การบริหารการเงินและการปฏิบัติการ

               

                13401 ประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์

                13421 การบริหารงานสำนักงาน    

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 12 ชุดวิชา

                บังคับ 9 ชุดวิชา

                13201 สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น

                13202 การสื่อสารในงานสารสนเทศ

                13203 การวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์

                13321 การเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

                13323 การจัดการการเงินและการจัดการ

                            การดำเนินการ

                13401 ประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์

                13421 การจัดการงานสำนักงาน

 ...                                                         

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2543

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552

                13422 พฤติกรรมองค์การและการจัดการ

                           การตลาด               

                13423 ระบบสารสนเทศสำนักงาน

                41406 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ

                และเลือก 2 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

                13413 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น

                32405 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

                96302 สารสนเทศธุรกิจเบื้องต้น

                13422 พฤติกรรมองค์การและการจัดการ

                           การตลาด

                13423 ระบบสารสนเทศสำนักงาน

                เลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

                30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร

                32442 การจัดการเชิงกลยุทธ์

                และเลือก 2 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

                13413 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น

                32405 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

                96302 สารสนเทศธุรกิจเบื้องต้น

ง. หมวดเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

ง. หมวดเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

 

หมายเหตุ             *   สามารถนำไปใช้เป็นชุดวิชาเลือกเสรีในหมวด ง ของโครงสร้างหลักสูตรปรับปรุงได้

 

           เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2543

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552

วิชาเอกสารสนเทศทั่วไป 2 ปี

   จำนวนไม่น้อยกว่า 12 ชุดวิชา หรือ 72 หน่วยกิต

วิชาเอกสารสนเทศทั่วไป 2 ปี

    จำนวนไม่น้อยกว่า 12 ชุดวิชา หรือ 72 หน่วยกิต

ก. หมวดศึกษาทั่วไป  1 ชุดวิชา

                10151 ไทยศึกษา

ก. หมวดศึกษาทั่วไป   1 ชุดวิชา

                10151 ไทยศึกษา

ข. หมวดวิชาแกน 1 ชุดวิชา

                22222 การอ่านภาษาอังกฤษ

ข. หมวดวิชาแกน 1 ชุดวิชา

                เลือก  1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้

                11304 ภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน

                11305 ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์

                22222 การอ่านภาษาอังกฤษ

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 9 ชุดวิชา         

               

                13201 สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น

                13202 การสื่อสาร

                13311 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

                13312 การวิเคราะห์สารสนเทศ

                13313 การบริการและเผยแพร่สารสนเทศ

                13314 การจัดการระบบสารสนเทศ

                13401 ประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์

                13412 แหล่งสารสนเทศทางสังคมศาสตร์*

                           มนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์        

                13413 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 9 ชุดวิชา         

                บังคับ 8 ชุดวิชา

                13201 สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น

                13202 การสื่อสารในงานสารสนเทศ

                13311 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

                13312 การวิเคราะห์สารสนเทศ

                13313 การบริการและเผยแพร่สารสนเทศ

                13314 การจัดองค์การสารสนเทศ

                13401 ประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์

                13413 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น

               

 

                เลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

                13411 ทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษ

                13412 แหล่งสารสนเทศทางสังคมศาสตร์

                           มนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

                13414 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น

ง. หมวดเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

ง. หมวดเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

 

หมายเหตุ             *  ในหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552 จะเปลี่ยนเป็นชุดวิชาเลือกของหมวดวิชาเฉพาะ

 

            เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2543

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552

วิชาเอกสารสนเทศสำนักงาน 2 ปี

    จำนวนไม่น้อยกว่า 12 ชุดวิชา หรือ 72 หน่วยกิต

วิชาเอกสารสนเทศสำนักงาน 2 ปี

    จำนวนไม่น้อยกว่า 12 ชุดวิชา หรือ 72 หน่วยกิต

ก. หมวดศึกษาทั่วไป  1 ชุดวิชา

                10151 ไทยศึกษา

ก. หมวดศึกษาทั่วไป   1 ชุดวิชา

                10151 ไทยศึกษา

ข. หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา

                10202 การอ่านภาษาไทย

                22222 การอ่านภาษาอังกฤษ

ข. หมวดวิชาแกน 1 ชุดวิชา

                10202 การอ่านภาษาไทย

                เลือก  1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้

                11304 ภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน

                11305 ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์

                22222 การอ่านภาษาอังกฤษ

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 8 ชุดวิชา

                บังคับ 6 ชุดวิชา

                13201 สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น

                13321 การเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ *

                13323 การบริหารการเงินและการปฏิบัติการ

                13401 ประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์

                13423 ระบบสารสนเทศสำนักงาน

                41406 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ

               

                เลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

                13202 การสื่อสาร

                13422 พฤติกรรมองค์การและการจัดการ

                           การตลาด

               

                และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

                13413 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น

                13421 การบริหารงานสำนักงาน **

                32405 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

                96302 สารสนเทศธุรกิจเบื้องต้น

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 8 ชุดวิชา

                บังคับ 5 ชุดวิชา

                13201 สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น

                13323 การจัดการการเงินและการจัดการ

                            การดำเนินการ

                13401 ประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์

                13421 การจัดการงานสำนักงาน

                13423 ระบบสารสนเทศสำนักงาน

               

                เลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

                13202 การสื่อสารในงานสารสนเทศ

                13321 การเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

                13422 พฤติกรรมองค์การและการจัดการ

                           การตลาด

                เลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

                30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร

                32442 การจัดการเชิงกลยุทธ์

                และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

                13413 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น

                32405 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

                96302 สารสนเทศธุรกิจเบื้องต้น

 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2543

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552

ง. หมวดเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

ง. หมวดเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

         

หมายเหตุ             *  ในหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552 จะเปลี่ยนเป็นชุดวิชาเลือกของหมวดวิชาเฉพาะ

                                ** ในหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552 จะเปลี่ยนเป็น 13421 การจัดการงานสำนักงาน ชุดวิชาบังคับของหมวดวิชาเฉพาะ

ผู้เข้าชม 1111 คน UPDATE วันที่ 5/3/2557 23:31:05

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin