แบบฟอร์มการทำดุษฏีนิพนธ์

การเสนอหัวข้อดุษฎีนิพนธ์และแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ 

- แบบเสนอหัวข้อดุษฎีนิพนธ์

การเสนอโครงการดุษฎีนิพนธ์และแต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงการ

- ปร.ด. 1 - แบบขอสอบโครงการดุษฎีนิพนธ์

- ปร.ด. 2 - แบบเสนอโครงการและแต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงการดุษฎีนิพนธ์ / แบบเสนอหัวข้อดุษฎีนิพนธ์และแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์  (ในกรณีที่ยังไม่ได้เสนอหัวข้อและแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์)

- ปร.ด.3 - แบบเสนอแต่งตั้งอาจารย์ภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นอาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา

- ปร.ด.4 - แบบเสนอโครงการดุษฎีนิพนธ์

หมายเหตุ นักศึกษาสามารถเสนอหัวข้อดุษฎีนิพนธ์/ขอสอบโครงการ/แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ และการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงการ ได้ในคราวเดียวกัน ทั้งนี้การเสนอทุกประเภทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาหลักก่อน

 

 

ผู้เข้าชม 532 คน UPDATE วันที่ 15/12/2557 12:17:08

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin