คำถามที่พบบ่อย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์

สำหรับแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ ระดับปริญญาตรี
 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์ภาคสนามหรือไม่?
         องค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือฝึกปฏิบัติเสริมทักษะวิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา) ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์นั้น ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์ภาคสนามโดยเฉพาะ แต่มีการจัดฝึกปฏิบัติโดยรวมตลอดหลักสูตร ในการเรียนการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์
ผู้เข้าชม 335 คน UPDATE วันที่ 13/6/2557 16:06:08

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin