ประกาศสาขาวิชาศิลปศาสตร์ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์


ประกาศสาขาวิชาศิลปศาสตร์

เรื่องเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์

<<คลิกที่นี่>>


STOU-EPT.JPG
ผู้เข้าชม 378 คน UPDATE วันที่ 1/4/2562 14:50:53

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin