ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา
แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์


..อ่านต่อ 18 กรกฎาคม 2561
แขนงวิชาไทยคดีศึกษา

..อ่านต่อ 19 กันยายน 2560
แขนงวิชาภาษาอังกฤษ


..อ่านต่อ 4 ตุลาคม 2560
การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
..อ่านต่อ 29 พฤศจิกายน 2559
คุณวุฒิของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ ก.ค.ศ.รับรองเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
..อ่านต่อ 20 มีนาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการนำข้อค้นพบจากการวิจัยไปสู่การให้บริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง มาตรฐานการรับรองคุณภาพการจัดการข้อมูลวิจัยในคลังสารสนเทศสถาบัน
..อ่านต่อ 9 พฤษภาคม 2561
ขอเชิญเข้าร่วม Workshop เรื่อง "Smart Environments และ Internet of Things" ไม่เสียค่าใช้จ่าย!!
..อ่านต่อ 7 มีนาคม 2561
ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิตต่อคณาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๐
..อ่านต่อ 8 กันยายน 2560
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ประณีตศิลป์บนจานอาหาร" โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย


..อ่านต่อ 8 มิถุนายน 2560
โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่องแนวปฏิบัติที่ดีในการขอการรับรองมาตรฐานการจัดการข้อมูลวิจัยในคลังสารสนเทศดิจิทัล


..อ่านต่อ 2 พฤษภาคม 2560
โครงการการนำข้อค้นพบจากการวิจัย เรื่อง “การพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารจัดการความร่วมมือในการจัดการศึกษาและวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ในกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน ไปสู่การให้บริการวิชาการแก่สังคม”


..อ่านต่อ 3 เมษายน 2560
โครงการฝึกอบรม เรื่อง “ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์” วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2560 ณ ห้อง 148 อาคารสัมมนา 2 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


..อ่านต่อ 26 มีนาคม 2560
123456789


ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin