ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา
แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์


..อ่านต่อ 29 มีนาคม 2559
แขนงวิชาไทยคดีศึกษา

..อ่านต่อ 13 มีนาคม 2559
แขนงวิชาภาษาอังกฤษ


..อ่านต่อ 14 มีนาคม 2559
เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 15 พฤษภาคม 2559 ..อ่านต่อ 12 เมษายน 2559
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรฐานการพรรณนาและการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ: จาก AACR2 สู่ RDA
..อ่านต่อ 3 พฤษภาคม 2559
โครงการ "ฝึกอบรมการวิจัยสำหรับบรรณารักษ์"
..อ่านต่อ 29 เมษายน 2559
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องวิเคราะห์บิกดาตาด้วยเทคโนโลยีดาตาวิชวลไลเซชัน
..อ่านต่อ 22 เมษายน 2559
โครงจัดทำเว็ปไซต์ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
..อ่านต่อ 11 มีนาคม 2559
Job Positions
..อ่านต่อ 2 มีนาคม 2559
โครงการฝึกอบรม เรื่อง "เขียนจดหมายภาษาอังกฤษอย่างไรให้สัมฤทธิผล"
..อ่านต่อ 25 กุมภาพันธ์ 2559
โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ความท้าทายของการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศผ่าน Massive Open Online Courses (MOOCs)
..อ่านต่อ 16 กุมภาพันธ์ 2559
123456


ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin