ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา
แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์
..อ่านต่อ 6 มีนาคม 2558
แขนงวิชาไทยคดีศึกษา

..อ่านต่อ 19 ธันวาคม 2557
แขนงวิชาภาษาอังกฤษ
..อ่านต่อ 29 พฤศจิกายน 2557
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคโนโลยีบิ๊กดาตาเพื่อการเพิ่มคุณค่าในการทำธุรกิจ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
..อ่านต่อ 6 มีนาคม 2558
โครงการสัมมนาทางวิชาการ "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน Massive Open Online Course (MOOC)"
..อ่านต่อ 5 มีนาคม 2558
ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมโครงการ “การพัฒนาชุดฝึกอบรมออนไลน์เขียนบทความทางวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ” โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
..อ่านต่อ 2 มีนาคม 2558
ขอเชิญร่วมงานสัมมนาทางวิชาการเนื่องในวันครบรอบการจัดตั้งสาขาวิชาศิลปศาสตร์ 36 ปี
..อ่านต่อ 2 มีนาคม 2558
การสัมมนาการแปล " “ASEAN Best Practices in Language, Translation, Interpretation and Informatics”"
คลิกดูรายละเอียดได้ที่ http://translation-interpretation.org/home/..อ่านต่อ 1 มีนาคม 2558
ชำระค่าตรวจบทคัดย่อทาง Pay at Post
..อ่านต่อ 18 กุมภาพันธ์ 2558
โครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้โปรแกรมดาต้าเวิร์สบนเครือข่าย “คลังข้อมูลที่เปิดเผย Open Data, Dataverse, Data Science”
..อ่านต่อ 6 กุมภาพันธ์ 2558
12345


ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin