ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา
แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์
..อ่านต่อ 16 มกราคม 2558
แขนงวิชาไทยคดีศึกษา

..อ่านต่อ 19 ธันวาคม 2557
แขนงวิชาภาษาอังกฤษ
..อ่านต่อ 29 พฤศจิกายน 2557
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท
..อ่านต่อ 22 มกราคม 2558
โครงการสัมมนาทางวิชาการ "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน Massive Open Online Course (MOOC)"
..อ่านต่อ 15 มกราคม 2558
โครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้โปรแกรมดาต้าเวิร์สบนเครือข่าย “คลังข้อมูลที่เปิดเผย Open Data, Dataverse, Data Science”
..อ่านต่อ 14 มกราคม 2558
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคโนโลยีบิ๊กดาตาเพื่อการเพิ่มคุณค่าในการทำธุรกิจ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
..อ่านต่อ 8 มกราคม 2558
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง การพัฒนาชุดฝึกอบรมการรู้สารสนเทศเพื่อการศึกษาทางไกลและการศึกษาด้วยตนเอง
..อ่านต่อ 16 ธันวาคม 2557
เปิดรับสมัครตำแหน่งลูกจ้างผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ แขนงวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
..อ่านต่อ 21 ตุลาคม 2557
แบบสำรวจความพึงพอใจของการให้บริการของสาขาวิชาศิลปศาสตร์
..อ่านต่อ 11 กันยายน 2557
12345


ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin