ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
การไประชุมทางวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ จัดโดยอิฟล่า
..อ่านต่อ 2 กันยายน 2559
สัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบ 38 ปี "มหัศจรรย์ผ้าไทยใต้ร่มพระบารมี"
..อ่านต่อ 22 สิงหาคม 2559
โครงการ "ฝึกอบรมการวิจัยสำหรับบรรณารักษ์"
..อ่านต่อ 7 มิถุนายน 2559
โครงการการอบรมทางวิชาการ เรื่องการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุแบบองค์รวม
..อ่านต่อ 14 พฤษภาคม 2559
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน: ภาษาและวัฒนธรรมเขมร
..อ่านต่อ 11 พฤษภาคม 2559
โครงจัดทำเว็ปไซต์ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
..อ่านต่อ 11 มีนาคม 2559
Job Positions
..อ่านต่อ 2 มีนาคม 2559
1234567


ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin