ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา
แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์


..อ่านต่อ 27 ตุลาคม 2559
แขนงวิชาไทยคดีศึกษา

..อ่านต่อ 13 มีนาคม 2559
แขนงวิชาภาษาอังกฤษ


..อ่านต่อ 14 มีนาคม 2559
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการรับเอกสารการเรียนการสอน
..อ่านต่อ 2 กันยายน 2559
การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
..อ่านต่อ 29 พฤศจิกายน 2559
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
..อ่านต่อ 29 พฤศจิกายน 2559
แนวทาง แนวคิด และแนวโน้มของการศึกษาวิจัยทางด้านภาษา วรรณคดี สื่อ และวัฒนธรรมในระดับสากล
แนวทาง แนวคิด และแนวโน้มของการศึกษาวิจัยทางด้านภาษา วรรณคดี สื่อ และวัฒนธรรมในระดับสากล..อ่านต่อ 29 พฤศจิกายน 2559
ประกาศเกียรติคุณ ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙


..อ่านต่อ 29 พฤศจิกายน 2559
พันธกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม ด้านวิชาการและบริการสังคม: หลักสูตรภาษาอังกฤษและการผลิตชุดฝึกอบรมภาษาอังกฤษของสาขาวิชาศิลปศาสตร์
..อ่านต่อ 25 ตุลาคม 2559
การประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติเรื่อง วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 19 ETD2016
..อ่านต่อ 20 ตุลาคม 2559
โครงการศึกษางานด้านวัฒนธรรม การจัดการสารสนเทศ และภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว ในจังหวัดน่าน
..อ่านต่อ 12 ตุลาคม 2559
การประชุมวิชาการนานาชาติของ สมาคมนักจดหมายเหตุอเมริกัน Society of American Archivists (ARCHIVES*RECORDS 2016 Conference)
..อ่านต่อ 6 ตุลาคม 2559
12345678


ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin