ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา
แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์
สำหรับหลักสูตรป.เอก ปีการศึกษา 2557 เปิดรับสมัครช่วงเดือน เมษายน - เดือนพฤษภาคม..อ่านต่อ 28 มีนาคม 2557
แขนงวิชาไทยคดีศึกษา

..อ่านต่อ 5 มีนาคม 2557
แขนงวิชาภาษาอังกฤษ
..อ่านต่อ 6 มีนาคม 2557
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
การสัมมนาทางวิชาการ เรื่องการอนุรักษ์ข้อมูลวิจัยในคลังสารสนเทศของมหาวิทยาลัย (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
..อ่านต่อ 8 เมษายน 2557
แบบประเมินก่อนและหลังเรียน ชุดวิชา 13423 ระบบสารสนเทศสำนักงาน
..อ่านต่อ 26 มีนาคม 2557
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สารสนเทศศาสตร์)
..อ่านต่อ 17 มีนาคม 2557
โครงการอบรมหลักสูตร หลักการและเทคนิคการเขียนตำราทางสารสนเทศศาสตร์
..อ่านต่อ 22 มกราคม 2557
โครงการอบรมหลักสูตร การจัดกิจกรรมห้องสมุดและการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศของนักเรียน
..อ่านต่อ 21 มกราคม 2557
ขอเชิญครูบรรณารักษ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าอบรมการรู้สารสนเทศสำหรับครูบรรณารักษ์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัด
(เต็ม)..อ่านต่อ 20 มกราคม 2557
ประกาศสำหรับนศ.ที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 11304 ภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน ภาคการศึกษาที่ 2/2556
..อ่านต่อ 20 ธันวาคม 2556
123


ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin