ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา
แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์


..อ่านต่อ 23 กุมภาพันธ์ 2560
แขนงวิชาไทยคดีศึกษา

..อ่านต่อ 13 มีนาคม 2559
แขนงวิชาภาษาอังกฤษ


..อ่านต่อ 14 มีนาคม 2559
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการรับเอกสารการเรียนการสอน
..อ่านต่อ 2 กันยายน 2559
การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
..อ่านต่อ 29 พฤศจิกายน 2559
ขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559
..อ่านต่อ 23 กุมภาพันธ์ 2560
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
โครงการฝึกอบรม เรื่อง “ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์” วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2560 ณ ห้อง 148 อาคารสัมมนา 2 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


..อ่านต่อ 16 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง เทคนิคการเขียนและการประเมิน บทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ
..อ่านต่อ 6 มกราคม 2560
ประกาศเกียรติคุณ ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙


..อ่านต่อ 20 ธันวาคม 2559
เปิดรับสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
..อ่านต่อ 19 ธันวาคม 2559
การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
..อ่านต่อ 29 พฤศจิกายน 2559
แนวทาง แนวคิด และแนวโน้มของการศึกษาวิจัยทางด้านภาษา วรรณคดี สื่อ และวัฒนธรรมในระดับสากล
แนวทาง แนวคิด และแนวโน้มของการศึกษาวิจัยทางด้านภาษา วรรณคดี สื่อ และวัฒนธรรมในระดับสากล..อ่านต่อ 29 พฤศจิกายน 2559
พันธกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม ด้านวิชาการและบริการสังคม: หลักสูตรภาษาอังกฤษและการผลิตชุดฝึกอบรมภาษาอังกฤษของสาขาวิชาศิลปศาสตร์
..อ่านต่อ 25 ตุลาคม 2559
12345678


ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin