ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา
แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์


..อ่านต่อ 25 กรกฎาคม 2560
แขนงวิชาไทยคดีศึกษา

..อ่านต่อ 13 มีนาคม 2559
แขนงวิชาภาษาอังกฤษ


..อ่านต่อ 16 มิถุนายน 2560
การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
..อ่านต่อ 29 พฤศจิกายน 2559
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560


..อ่านต่อ 21 มิถุนายน 2560
เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สารสนเทศศาสตร์) ปีการศึกษา 2560
..อ่านต่อ 24 เมษายน 2560
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการรับเอกสารการเรียนการสอนและ สื่อการสอน
..อ่านต่อ 25 กรกฎาคม 2560
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ประณีตศิลป์บนจานอาหาร" โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย


..อ่านต่อ 8 มิถุนายน 2560
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์บิกดาตาด้วยเทคโนโลยีแมชีนเลิร์นนิง (Big Data Analysis with Machine Learning Technology)

..อ่านต่อ 22 พฤษภาคม 2560
โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่องแนวปฏิบัติที่ดีในการขอการรับรองมาตรฐานการจัดการข้อมูลวิจัยในคลังสารสนเทศดิจิทัล


..อ่านต่อ 2 พฤษภาคม 2560
โครงการการนำข้อค้นพบจากการวิจัย เรื่อง “การพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารจัดการความร่วมมือในการจัดการศึกษาและวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ในกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน ไปสู่การให้บริการวิชาการแก่สังคม”


..อ่านต่อ 3 เมษายน 2560
โครงการฝึกอบรม เรื่อง “ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์” วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2560 ณ ห้อง 148 อาคารสัมมนา 2 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


..อ่านต่อ 26 มีนาคม 2560
แนวทาง แนวคิด และแนวโน้มของการศึกษาวิจัยทางด้านภาษา วรรณคดี สื่อ และวัฒนธรรมในระดับสากล
..อ่านต่อ 26 มีนาคม 2560
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง เทคนิคการเขียนและการประเมิน บทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ
..อ่านต่อ 6 มกราคม 2560
123456789


ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin