ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา
แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์
..อ่านต่อ 8 ตุลาคม 2558
แขนงวิชาไทยคดีศึกษา

..อ่านต่อ 13 สิงหาคม 2558
แขนงวิชาภาษาอังกฤษ
..อ่านต่อ 14 สิงหาคม 2558
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
รายการวิทยุ Culture Me! ทุกวันศุกร์เวลา 14.20-14.40 น. เริ่ม 2 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป
..อ่านต่อ 7 ตุลาคม 2558
ขอเชิญเข้าร่วมงาน "การแข่งขันตอบคำถามภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา" เนื่องในโอกาสครบรอบวันจัดตั้งสาขาวิชาศิลปศาสตร์ 36 ปี
..อ่านต่อ 30 มิถุนายน 2558
ศาสตราจารย์ ดร. ชุติมา สัจจานันท์ ศาสตราจารย์ประจำ และประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ ได้รับรางวัล CONSAL XVI Outstanding Librarian Award Gold Prize
..อ่านต่อ 16 มิถุนายน 2558
ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ประสบการณ์การแปล: จากการแปลทั่วไปสู่การแปลธรรมะ” เนื่องในโอกาสครบรอบวันจัดตั้งสาขาวิชาศิลปศาสตร์ 36 ปี
..อ่านต่อ 21 พฤษภาคม 2558
โครงการสัมมนาทางวิชาการ "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน Massive Open Online Course (MOOC)"
..อ่านต่อ 17 พฤษภาคม 2558
ขอเชิญชวนนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ หรือลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับครู/ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว เข้าร่วมอบรมเรื่อง “ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวท้องถิ่น สำหรับครูสอนภาษา”
..อ่านต่อ 14 พฤษภาคม 2558
ขอเชิญเยี่ยมชมนิทรรศการ "Essential Eames : ต้นแบบงานดีไซน์แห่งศตวรรษที่ 20"
..อ่านต่อ 21 เมษายน 2558
123456


ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin