ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา
แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์
..อ่านต่อ 22 มกราคม 2559
แขนงวิชาไทยคดีศึกษา

..อ่านต่อ 13 สิงหาคม 2558
แขนงวิชาภาษาอังกฤษ
..อ่านต่อ 4 ธันวาคม 2558
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องวิเคราะห์บิกดาตาด้วยเทคโนโลยีดาตาวิชวลไลเซชัน
..อ่านต่อ 22 มกราคม 2559
เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2559
..อ่านต่อ 22 มกราคม 2559
โครงการ "ฝึกอบรมการวิจัยสำหรับบรรณารักษ์"
..อ่านต่อ 15 มกราคม 2559
ระบบสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
..อ่านต่อ 15 มกราคม 2559
การสัมมนาเรื่อง ความเป็นสากลของการศึกษาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ในประเทศไทย
..อ่านต่อ 11 ธันวาคม 2558
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2558
..อ่านต่อ 2 ธันวาคม 2558
การให้ทุนอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2559
..อ่านต่อ 20 พฤศจิกายน 2558
123456


ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin