ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา
แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์


..อ่านต่อ 5 กุมภาพันธ์ 2561
แขนงวิชาไทยคดีศึกษา

..อ่านต่อ 19 กันยายน 2560
แขนงวิชาภาษาอังกฤษ


..อ่านต่อ 4 ตุลาคม 2560
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

รับสมัคร ป.โท 2561.JPG


..อ่านต่อ 19 มกราคม 2561
การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
..อ่านต่อ 29 พฤศจิกายน 2559
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการรับเอกสารการเรียนการสอนและ สื่อการสอน
..อ่านต่อ 25 กรกฎาคม 2560
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิตต่อคณาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๐
..อ่านต่อ 8 กันยายน 2560
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ประณีตศิลป์บนจานอาหาร" โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย


..อ่านต่อ 8 มิถุนายน 2560
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์บิกดาตาด้วยเทคโนโลยีแมชีนเลิร์นนิง (Big Data Analysis with Machine Learning Technology)

..อ่านต่อ 22 พฤษภาคม 2560
โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่องแนวปฏิบัติที่ดีในการขอการรับรองมาตรฐานการจัดการข้อมูลวิจัยในคลังสารสนเทศดิจิทัล


..อ่านต่อ 2 พฤษภาคม 2560
โครงการการนำข้อค้นพบจากการวิจัย เรื่อง “การพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารจัดการความร่วมมือในการจัดการศึกษาและวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ในกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน ไปสู่การให้บริการวิชาการแก่สังคม”


..อ่านต่อ 3 เมษายน 2560
โครงการฝึกอบรม เรื่อง “ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์” วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2560 ณ ห้อง 148 อาคารสัมมนา 2 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


..อ่านต่อ 26 มีนาคม 2560
แนวทาง แนวคิด และแนวโน้มของการศึกษาวิจัยทางด้านภาษา วรรณคดี สื่อ และวัฒนธรรมในระดับสากล
..อ่านต่อ 26 มีนาคม 2560
123456789


ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin