ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา
แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์
..อ่านต่อ 17 พฤศจิกายน 2558
แขนงวิชาไทยคดีศึกษา

..อ่านต่อ 13 สิงหาคม 2558
แขนงวิชาภาษาอังกฤษ
..อ่านต่อ 14 สิงหาคม 2558
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
การสัมมนาเรื่อง ความเป็นสากลของการศึกษาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ในประเทศไทย
..อ่านต่อ 25 พฤศจิกายน 2558
การให้ทุนอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2559
..อ่านต่อ 20 พฤศจิกายน 2558
รายการวิทยุ Culture Me! ทุกวันศุกร์เวลา 14.20-14.40 น. เริ่ม 2 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป
..อ่านต่อ 7 ตุลาคม 2558
ศาสตราจารย์ ดร. ชุติมา สัจจานันท์ ศาสตราจารย์ประจำ และประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ ได้รับรางวัล CONSAL XVI Outstanding Librarian Award Gold Prize
..อ่านต่อ 16 มิถุนายน 2558
ขอเชิญเยี่ยมชมนิทรรศการ "Essential Eames : ต้นแบบงานดีไซน์แห่งศตวรรษที่ 20"
..อ่านต่อ 21 เมษายน 2558
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สารสนเทศศาสตร์) รุ่นที่ 6
..อ่านต่อ 9 เมษายน 2558
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มสธ. ขอเทิดพระเกียรติ ๖๐ พรรษามหาศิริสวัสดิ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
..อ่านต่อ 7 เมษายน 2558
12345


ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin