ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา
แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์


..อ่านต่อ 29 มีนาคม 2559
แขนงวิชาไทยคดีศึกษา

..อ่านต่อ 13 มีนาคม 2559
แขนงวิชาภาษาอังกฤษ


..อ่านต่อ 14 มีนาคม 2559
เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 15 พฤษภาคม 2559 ..อ่านต่อ 12 เมษายน 2559
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
โครงการ "ฝึกอบรมการวิจัยสำหรับบรรณารักษ์"
..อ่านต่อ 23 พฤษภาคม 2559
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องวิเคราะห์บิกดาตาด้วยเทคโนโลยีดาตาวิชวลไลเซชัน (Big Data Analysis with Data Visualization Technology)
..อ่านต่อ 23 พฤษภาคม 2559
โครงการการอบรมทางวิชาการ เรื่องการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุแบบองค์รวม
..อ่านต่อ 14 พฤษภาคม 2559
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน: ภาษาและวัฒนธรรมเขมร
..อ่านต่อ 11 พฤษภาคม 2559
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรฐานการพรรณนาและการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ: จาก AACR2 สู่ RDA
..อ่านต่อ 3 พฤษภาคม 2559
โครงจัดทำเว็ปไซต์ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
..อ่านต่อ 11 มีนาคม 2559
Job Positions
..อ่านต่อ 2 มีนาคม 2559
1234567


ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin