ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา
แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์
สำหรับหลักสูตรป.เอก ปีการศึกษา 2557 เปิดรับสมัครถึงวันที่ 30 มิถุนายน..อ่านต่อ 16 มิถุนายน 2557
แขนงวิชาไทยคดีศึกษา

..อ่านต่อ 5 มีนาคม 2557
แขนงวิชาภาษาอังกฤษ
..อ่านต่อ 15 กรกฎาคม 2557
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 14319 ทักษะการแปลภาษาอังกฤษในภาคซ่อม 2/2556
..อ่านต่อ 15 กรกฎาคม 2557
โครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม การสัมมนาทางวิชาการ เรื่องการอนุรักษ์ข้อมูลวิจัยในคลังสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

Download เอกสารประกอบการสัมมนา

..อ่านต่อ 3 มิถุนายน 2557
สถานเอกอัคราชฑูดญี่ปุ่นให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
..อ่านต่อ 29 พฤษภาคม 2557
Job Opportunity
..อ่านต่อ 29 พฤษภาคม 2557
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "การประกวดสุนทรพจน์และแข่งขันตอบคำถามภาษาอังกฤษ"
การประกวดสุนทรพจน์และแข่งขันตอบคำถามภาษาอังกฤษ..อ่านต่อ 23 เมษายน 2557
แบบประเมินก่อนและหลังเรียน ชุดวิชา 13423 ระบบสารสนเทศสำนักงาน
..อ่านต่อ 26 มีนาคม 2557
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สารสนเทศศาสตร์)
..อ่านต่อ 17 มีนาคม 2557
1234


ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin