ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา
แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์
..อ่านต่อ 1 ธันวาคม 2557
แขนงวิชาไทยคดีศึกษา

..อ่านต่อ 19 ธันวาคม 2557
แขนงวิชาภาษาอังกฤษ
..อ่านต่อ 29 พฤศจิกายน 2557
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง การพัฒนาชุดฝึกอบรมการรู้สารสนเทศเพื่อการศึกษาทางไกลและการศึกษาด้วยตนเอง
..อ่านต่อ 16 ธันวาคม 2557
เปิดรับสมัครตำแหน่งลูกจ้างผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ แขนงวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
..อ่านต่อ 21 ตุลาคม 2557
แบบสำรวจความพึงพอใจของการให้บริการของสาขาวิชาศิลปศาสตร์
..อ่านต่อ 11 กันยายน 2557
สื่อการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการบริการสังคม (Learning Object Module)
..อ่านต่อ 19 สิงหาคม 2557
แบบสอบถามสำหรับนักศึกษา
แบบสอบถามสำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (เฉพาะนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนภาคปีการศึกษาที่ 1/2557) ..อ่านต่อ 28 กรกฎาคม 2557
โครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม การสัมมนาทางวิชาการ เรื่องการอนุรักษ์ข้อมูลวิจัยในคลังสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

Download เอกสารประกอบการสัมมนา

..อ่านต่อ 3 มิถุนายน 2557
สถานเอกอัคราชฑูดญี่ปุ่นให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
..อ่านต่อ 29 พฤษภาคม 2557
1234


ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin