ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา
แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์
..อ่านต่อ 21 เมษายน 2558
แขนงวิชาไทยคดีศึกษา

..อ่านต่อ 19 ธันวาคม 2557
แขนงวิชาภาษาอังกฤษ
..อ่านต่อ 26 มีนาคม 2558
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ประสบการณ์การแปล: จากการแปลทั่วไปสู่การแปลธรรมะ” เนื่องในโอกาสครบรอบวันจัดตั้งสาขาวิชาศิลปศาสตร์ 36 ปี
..อ่านต่อ 21 พฤษภาคม 2558
โครงการสัมมนาทางวิชาการ "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน Massive Open Online Course (MOOC)"
..อ่านต่อ 17 พฤษภาคม 2558
ขอเชิญชวนนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ หรือลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับครู/ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว เข้าร่วมอบรมเรื่อง “ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวท้องถิ่น สำหรับครูสอนภาษา”
..อ่านต่อ 14 พฤษภาคม 2558
ขอเชิญเยี่ยมชมนิทรรศการ "Essential Eames : ต้นแบบงานดีไซน์แห่งศตวรรษที่ 20"
..อ่านต่อ 21 เมษายน 2558
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สารสนเทศศาสตร์) รุ่นที่ 6
..อ่านต่อ 9 เมษายน 2558
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มสธ. ขอเทิดพระเกียรติ ๖๐ พรรษามหาศิริสวัสดิ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
..อ่านต่อ 7 เมษายน 2558
โครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้โปรแกรมดาต้าเวิร์สบนเครือข่าย “คลังข้อมูลที่เปิดเผย Open Data, Dataverse, Data Science”
..อ่านต่อ 31 มีนาคม 2558
123456


ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin