โครงการการนำข้อค้นพบจากการวิจัย เรื่อง “การพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารจัดการความร่วมมือในการจัดการศึกษาและวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ในกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน ไปสู่การให้บริการวิชาการแก่สังคม”

โครงการการนำข้อค้นพบจากการวิจัย เรื่อง “การพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารจัดการความร่วมมือในการจัดการศึกษาและวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ในกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน ไปสู่การให้บริการวิชาการแก่สังคม”

วันพฤหัสบดีที่ 1 – วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560

ณ ห้องประชุม 16081608/1 อาคารบริหาร ชั้น 6

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

<<รายละเอียดโครงการ>>  <<ใบสมัคร>>  

ผู้เข้าชม 608 คน UPDATE วันที่ 4/3/2017 3:20:50 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin