โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่องแนวปฏิบัติที่ดีในการขอการรับรองมาตรฐานการจัดการข้อมูลวิจัยในคลังสารสนเทศดิจิทัลผู้เข้าชม 1065 คน UPDATE วันที่ 5/2/2017 11:02:10 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin