แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์


ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์

             ให้นักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนไว้ ทำกิจกรรมประจำชุดวิชาส่งสำหรับใช้เป็นคะแนนเก็บ 20 คะแนน 
และทำให้นักศึกษาเพิ่มโอกาสในการสอบผ่านมากขึ้น


สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับประกาศนียบัตร


                                       แบบสอบถาม.JPGสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท
 
  
การเตรียมตัวสอบประมวลความรู้

  การเตรียมตัวสอบประมวลความรู้ <<รายละเอียด>> 


                              แบบสอบถาม.JPG


สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก
  


ผู้เข้าชม 88078 คน UPDATE วันที่ 3/20/2017 2:27:13 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin