แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์

Picture1.gif
ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์

             ให้นักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนไว้ ทำกิจกรรมประจำชุดวิชาส่งสำหรับใช้เป็นคะแนนเก็บ 20 คะแนน 
และทำให้นักศึกษาเพิ่มโอกาสในการสอบผ่านมากขึ้น


สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับประกาศนียบัตร

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท
 
  
การเตรียมตัวสอบประมวลความรู้

  การเตรียมตัวสอบประมวลความรู้ <<รายละเอียด>> 


                              
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก
 




 

Satisfaction Questionnaire1-2560.JPG


ผู้เข้าชม 96980 คน UPDATE วันที่ 11/17/2017 10:51:43 AM





ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin