อาจารย์ประจำแขนงวิชาไทยคดีศึกษา


รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรา วีรบุรีนนท์

Associate Professor Dr. Chitra Veeraburenon


รศ.ดร.จิตรา วีรบุรีนนท์2นิ้ว.jpg

รองศาสตราจารย์ ดร.ปัณฉัตร หมอยาดี

Associate Professor Dr. Pannachat Moryadee


ผศ.ดร.ปัณฉัตร หมอยาดี1-2นิ้ว.jpg

รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล

Associate Professor Dr. Somkiat Watanapongsakul


ผศ.ดร.สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล2นิ้ว.jpg

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรายุทธ ยหะกร

Assistant Professor Dr. Sarayudth Yahakorn


ผศ.ดร.สรายุทธ ยหะกร2นิ้ว.jpg

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ รัตนโภคา

Assistant Professor Vasan Rattanapoka


อ.วสันต์ รัตนโภคา1-2นิ้ว.jpg

อาจารย์ปุณณฑรีย์ สันติสุภาพร

Ms. Punnatree Santisupaporn


อ.ปุณณฑรีย์ สันติสุภาพร2นิ้ว.jpg

อาจารย์วริณาฐ พิทักษ์วงศ์วาน

Ms. Warinart Pitukwongwan

อ.วริณาฐ.JPG

ผู้เข้าชม 19951 คน UPDATE วันที่ 8/29/2017 10:08:40 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin