อาจารย์ประจำแขนงวิชาไทยคดีศึกษา


รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรา วีรบุรีนนท์

Associate Professor Dr. Chitra Veeraburenon


รศ.ดร.จิตรา วีรบุรีนนท์2นิ้ว.jpg

รองศาสตราจารย์ ดร.ปัณฉัตร หมอยาดี

Associate Professor Dr. Pannachat Moryadee


ผศ.ดร.ปัณฉัตร หมอยาดี1-2นิ้ว.jpg

รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล

Associate Professor Dr. Somkiat Watanapongsakul


ผศ.ดร.สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล2นิ้ว.jpg

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรายุทธ ยหะกร

Assistant Professor Dr. Sarayudth Yahakorn


ผศ.ดร.สรายุทธ ยหะกร2นิ้ว.jpg

อาจารย์ปุณณฑรีย์ สันติสุภาพร

Ms. Punnatree Santisupaporn


อ.ปุณณฑรีย์ สันติสุภาพร2นิ้ว.jpg

อาจารย์วริณาฐ พิทักษ์วงศ์วาน

Ms. Warinart Pitukwongwan

อ.วริณาฐ.JPG

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ รัตนโภคา

Assistant Professor Vasan Rattanapoka


อ.วสันต์ รัตนโภคา1-2นิ้ว.jpg

ผู้เข้าชม 16544 คน UPDATE วันที่ 8/10/2017 11:53:52 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin