อาจารย์ประจำแขนงวิชาไทยคดีศึกษา                            

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ปัณฉัตร หมอยาดี

Associate Professor Dr. Pannachat Moryadee


ผศ.ดร.ปัณฉัตร หมอยาดี1-2นิ้ว.jpg

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล

Associate Professor Dr. Somkiat Watanapongsakul


ผศ.ดร.สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล2นิ้ว.jpg

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรายุทธ ยหะกร

Assistant Professor Dr. Sarayudth Yahakorn


="ผศ.ดร.สรายุทธ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ รัตนโภคา

Assistant Professor Vasan Rattanapokaอ.วสันต์ รัตนโภคา1-2นิ้ว.jpg

ผู้เข้าชม 21942 คน UPDATE วันที่ 1/2/2019 4:59:44 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin