คณะกรรมการต่าง ๆ ของสาขาวิชาศิลปศาสตร์

คณะกรรมการที่ปรึกษาประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์

1) ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.กาญจนา นาคสกุล ประธานกรรมการ
2) ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ปราบพาล กรรมการ
3) ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ฉัตรทิพย์ นาถสุภา กรรมการ
4) ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา วิบูลย์สวัสดิ์ กรรมการ
5) ศาสตราภิชาน ดร.ประพิน มโนมัยวิบูลย์ กรรมการ
6) ศาสตราจารย์ ดร.พัทยา สายหู กรรมการ
7) ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ฉวีลักษณ์ บุญยะกาญจน กรรมการ
8) ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อัจฉรา วงศ์โสธร  กรรมการ
9) อาจารย์ คุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ                                                                                                      

กรรมการ

10) อาจารย์ ดร.มนู อรดีดลเชิษฐ์                                                                                                                          กรรมการ
11) ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์                                                                                                    เลขานุการ
      (รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  วัฒนาพงษากุล)
12) เลขานุการคณะกรรมการประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์      ผู้ช่วยเลขานุการ
       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ รัตนโภคา)
13) หัวหน้างานเลขานุการกิจประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์   ผู้ช่วยเลขานุการ

        (นางทองร้อย  พันธ์ยาง - รักษาการฯ)

--------------------------

คณะกรรมการประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์

1) ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์    
    (รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล)

ประธานกรรมการ
2) รองศาสตราจารย์ ดร.น้ำทิพย์ วิภาวิน กรรมการ
3) รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร  พุทธาพิทักษ์ผล กรรมการ
4) รองศาสตราจารย์สำรวย กมลายุตต์ กรรมการ
5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณฉัตร หมอยาดี กรรมการ
6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤติกา จิวาลักษณ์ กรรมการ
7) รองประธานกรรมการประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์ 
    (อาจารย์มนต์ชัย แซ่เตีย)
กรรมการ
8) เลขานุการคณะกรรมการประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์ 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ รัตนโภคา)
กรรมการและเลขานุการฯ

9) หัวหน้างานเลขานุการกิจประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์ 
    (นางทองร้อย พันธ์ยาง-รักษาการฯ)

ผู้ช่วยเลขานุการ

--------------------------

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชา สาขาวิชาศิลปศาสตร์

1) ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์  ประธานกรรมการ
2) รองประธานกรรมการประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์  กรรมการ
3) รองศาสตราจารย์สุรพล  นาถะพินธุ  กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
4) รองศาสตราจารย์สีปาน  ทรัพย์ทอง  กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด  จงอภิรัตนกุล กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
6) ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา  สัจจานันท์ กรรมการ
7) รองศาสตราจารย์ ดร.โสฬศา  สาตพร กรรมการ
8) รองศาสตราจารย์ชำนาญ  เชาวกีรติพงศ์ กรรมการ
9) รองศาสตราจารย์สำรวย  กมลายุตต์ กรรมการ
10) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ทิพย์  ทองศรี กรรมการ
11) รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  วัฒนาพงษากุล กรรมการ
12) อาจารย์เมธีพัชญ์  จงวโรทัย กรรมการ
13) อาจารย์มนต์ชัย  แซ่เตีย  กรรมการและเลขานุการ

14) หัวหน้างานเลขานุการกิจประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์

ผู้ช่วยเลขานุการ
15) หน่วยเลขานุการกิจ ผู้ช่วยเลขานุการ

--------------------------

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์


1) ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์  ประธานกรรมการ

    (รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล)


2)  ผู้แทนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์                                                            
    (ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์) 
3) ผู้แทนหลักสูตรศิลปศาตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์  
กรรมการ
    (รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาพร เย็นบำรุง) กรรมการ
4) ผู้แทนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาไทยคดีศึกษา   กรรมการ
    (รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรา วีรบุรีนนท์)
5) ผู้แทนคณะกรรมการประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์ กรรมการ
    (รองศาสตราจารย์สำรวย  กมลายุตต์)
6) ผู้แทนคณาจารย์บัณฑิตศึกษา แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ กรรมการ
    (รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร พุทธาพิทักษ์ผล)
7) ผู้แทนคณาจารย์บัณฑิตศึกษา แขนงวิชาไทยคดีศึกษา กรรมการ
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรายุทธ  ยหะกร)
8) ผู้ที่สาขาวิชาฯ มอบหมายให้รับผิดชอบงานบัณฑิตศึกษา เลขานุการ
    (อาจารย์วริณาฐ  พิทักษ์วงศ์วาน)
9) เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์ ผู้ช่วยเลขานุการ
    (นายสุธน  มากระดี)
10) เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์ ผู้ช่วยเลขานุการ
    (นางพัชราวรรณ  เสน่หา)

--------------------------

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน สาขาวิชาศิลปศาสตร์

1) ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์ หรือผู้ที่ประธานฯ มอบหมาย ประธานกรรมการ
2) ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ หรือผู้แทน 
    (ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์)
กรรมการ
3) ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ หรือ ผู้แทน
    (รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาพร  เย็นบำรุง)
กรรมการ
4) ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ หรือ ผู้แทน 
    (รองศาสตราจารย์ชำนาญ  เชาวกีรติพงศ์)
กรรมการ
5) ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาไทยคดีศึกษา หรือ ผู้แทน 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์  รัตนโภคา)
กรรมการ
6) ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาภาษาอังกฤษ หรือ ผู้แทน 
    (รองศาสตราจารย์ ดร.จรัสวัฒน์  ไตรรัตน์)
กรรมการ
7) เลขานุการคณะกรรมการประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์ 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์  รัตนโภคา)
กรรมการและเลขานุการ
8) เลขานุการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์ 
    (อาจารย์วริณาฐ  พิทักษ์วงศ์วาน)
ผู้ช่วยเลขานุการ
9) หัวหน้างานเลขานุการกิจประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์ ผู้ช่วยเลขานุการ

--------------------------


คณะกรรมการจัดการความรู้ประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์

1) รองศาสตราจารย์สำรวย  กมลายุตต์                                 ประธานกรรมการ
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ทิพย์  ทองศรี กรรมการ
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณฉัตร  หมอยาดี  กรรมการ
4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤติกา  จิวาลักษณ์ กรรมการ
5) อาจารย์วรรษชล  ณรงค์ศักดิ์สกุล กรรมการและเลขานุการ
6) นางสาวดวงเพ็ญ  โพธิสาร ผู้ช่วยเลขานุการ


--------------------------

ผู้เข้าชม 6540 คน UPDATE วันที่ 4/23/2016 1:44:44 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin