เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2561

รับสมัคร ป.โท 2561-2.JPG
ผู้เข้าชม 1094 คน UPDATE วันที่ 3/22/2018 1:49:45 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin