หน่วยเลขานุการกิจฯ

 

นางทองร้อย  พันธ์ยาง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
(รักษาการหัวหน้างานเลขานุการกิจฯ)

นางทองรัอย พันธ์ยาง2นิ้ว.jpg

 

นายสุธน  มากระดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(พนักงานมหาวิทยาลัย)

 

นายสุธน มากระดี2นิ้ว.jpg

 

นายอรรถชัย  เสนหอม
นักวิชาการศึกษา
(พนักงานมหาวิทยาลัย)

ATTHACHAI.jpg

 


นางพัชราวรรณ  เสน่หา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(ลูกจ้างประจำ)

 

พัชราวรรณ เสน่ห์2นิ้ว.jpg

 

นางสาวรตนวัลย์  เฉลิมพงศธร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(ลูกจ้างชั่วคราว)

รตนวัลย์.jpg

 

นางสาวดวงเพ็ญ  โพธิสาร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(ลูกจ้างชั่วคราว)

นางสาวดวงเพ็ญ โพธิสาร2นิ้ว.jpg

 

นางสาวพุทธชาติ  พร้อมลาภ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(ลูกจ้างชั่วคราว)

นางสาวพุทธชาติ พร้อมลาภ2นิ้ว.jpg

 

นางสาววิจิตรา  มานะเวช
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(ลูกจ้างชั่วคราว)

นางสาววิจิตา มานะเวช2นิ้ว.jpg

 

นางสาวศิริมา  ตรียัง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(ลูกจ้างชั่วคราว)

นางสาวศิริมา ตรียัง2นิ้ว.jpg

 

นางสาวจารุวรรณ  จูเผื่อน
พนักงานธุรการ
(ลูกจ้างชั่วคราว)

นางสาวจารุวรรณ จูเผื่อน2นิ้ว.jpg

 

นางเครือวัลย์  มนัสทวี
พนักงานสถานที่

นางเครือวัลย์ มนัสทวี2นิ้ว.jpg

 

 

 

นายธนภัทร ช้างเยาว์
พนักงานขับรถยนต์

รูปภาพ1.jpg

ผู้เข้าชม 5440 คน UPDATE วันที่ 10/2/2017 11:27:10 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin