เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สารสนเทศศาสตร์) ปีการศึกษา 2560

เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สารสนเทศศาสตร์) 

Doctor of Philosophy (Information Science)  ประจำปีการศึกษา 2560 

กำหนดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่  1 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป


รายละเอียด

ผู้เข้าชม 708 คน UPDATE วันที่ 4/24/2017 9:45:08 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin