อาจารย์ประจำแขนงวิชาภาษาอังกฤษ


                            

 

รองศาสตราจารย์ ดร.จรัสวัฒน์ ไตรรัตน์

Associate Professor Dr. Jaraswat Trairat


รศ.ดร.จรัสวัฒน์ ไตรรัตน์2นิ้ว.jpg

  

รองศาสตราจารย์ ดร.อลิสา วานิชดี

Associate Professor Dr. Alisa Vanijdee


รศ.ดร.อลิสา วาณิชดี1-2นิ้ว.jpg


 

รองศาสตราจารย์อนัญญา สิทธิอำนวย

Associate Professor Ananya Sithi-amnuai


รศ.อนัญญา สิทธิอำนวย2นิ้ว.jpg


 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ทิพย์ ทองศรี

Assistant Professor  Dr. Narinthip Thongsri


ผศ.ดร.นรินทร์ทิพย์ ทองศรี2นิ้ว.jpg


  

อาจารย์คริสโตเฟอร์ เวียนเบิร์ก ฮินเคิล

Mr. Christopher Veinbergs Hinkle


อ.Chris Hinkle2นิ้ว.jpg

 
 ผู้เข้าชม 16408 คน UPDATE วันที่ 9/14/2016 3:46:11 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin