อาจารย์ประจำแขนงวิชาภาษาอังกฤษ


                            

 

รองศาสตราจารย์ ดร.จรัสวัฒน์ ไตรรัตน์

Associate Professor Dr. Jaraswat Trairat


รศ.ดร.จรัสวัฒน์ ไตรรัตน์2นิ้ว.jpg

  

รองศาสตราจารย์ ดร.อลิสา วานิชดี

Associate Professor Dr. Alisa Vanijdee


รศ.ดร.อลิสา วาณิชดี1-2นิ้ว.jpg


 

รองศาสตราจารย์อนัญญา สิทธิอำนวย

Associate Professor Ananya Sithi-amnuai


รศ.อนัญญา สิทธิอำนวย2นิ้ว.jpg


 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ทิพย์ ทองศรี

Assistant Professor  Dr. Narinthip Thongsri


ผศ.ดร.นรินทร์ทิพย์ ทองศรี2นิ้ว.jpg


  

อาจารย์คริสโตเฟอร์ เวียนเบิร์ก ฮินเคิล

Mr. Christopher Veinbergs Hinkle


อ.Chris Hinkle2นิ้ว.jpg


 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักษมี  นวมถนอม คีมูระ

Assistant Professor  Dr. Lugsamee  Kimura


Lugsamee.png 

อาจารย์ ดร.จิรสิริ  เกษมสินธุ์  วิเวกเทธากร

Dr. Chirasiri Kasemsin Vivekmetakorn

             Chirasiri.jpg
ผู้เข้าชม 21890 คน UPDATE วันที่ 9/15/2017 3:14:58 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin