โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์บิกดาตาด้วยเทคโนโลยีแมชีนเลิร์นนิง (Big Data Analysis with Machine Learning Technology)

ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์บิกดาตาด้วยเทคโนโลยีแมชีนเลิร์นนิง

(Big Data Analysis with Machine Learning Technology)

ณ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารบริการ 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


รุ่นที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2560 <<รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม>> รูปภาพที่เกี่ยวข้องรูปภาพที่เกี่ยวข้อง

 

รุ่นที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2560   <<รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม>> รูปภาพที่เกี่ยวข้องรูปภาพที่เกี่ยวข้อง


สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่มีรายชื่อเข้ารับการอบรมเท่านั้น

 

<<กำหนดการอบรม>> <<รายละเอียดโครงการ>>

ผู้เข้าชม 1497 คน UPDATE วันที่ 5/22/2017 11:49:22 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin