โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์บิกดาตาด้วยเทคโนโลยีแมชีนเลิร์นนิง (Big Data Analysis with Machine Learning Technology)

ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์บิกดาตาด้วยเทคโนโลยีแมชีนเลิร์นนิง

(Big Data Analysis with Machine Learning Technology)

ณ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารบริการ 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

รุ่นที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2560

รุ่นที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2560

 

กำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 30 เมษายน 2560 

ใบสมัคร <<Word>>  <<PDF>>

<<กำหนดการอบรม>> <<รายละเอียดโครงการ>>

ผู้เข้าชม 353 คน UPDATE วันที่ 3/26/2017 4:07:50 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin