ภาพกิจกรรมของสาขาวิชาศิลปศาสตร์


"การแข่งขันตอบคำถามภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา" เนื่องในโอกาสครบรอบวันจัดตั้งสาขาวิชาศิลปศาสตร์ 36 ปี

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แขนงวิชาภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี "การจัดการเรียนการสอนOnline"
ผู้เข้าชม 4660 คน UPDATE วันที่ 6/14/2016 12:51:52 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin