เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 - 30 มิถุนายน 2560

    หลักสูตรผ่านความเห็นชอบจาก สกอ. แล้ว   


ผู้เข้าชม 895 คน UPDATE วันที่ 6/21/2017 11:40:21 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin