เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป


ผู้เข้าชม 236 คน UPDATE วันที่ 3/26/2017 4:08:16 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin