การจัดการความรู้

ด้านผลิตบัณฑิต   

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านผลิตบัณฑิต เรื่องการบริหารหลักสูตรเพื่อรองรับการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร
วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 1608/1 อาคารบริหาร (ส่วนต่อเติม ชั้น 6)


กิจกรรมสัมมนาสาขาวิชาศิลปศาสตร์ กองทุน มสธ. 12 ปี
ด้านการผลิตบัณฑิต เรื่อง "แนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารหลักสูตรเพื่อรองรับการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร"
วันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม สวนปาล์มฟาร์มนกรีสอร์ท
ตำบลบางตลาด อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา


ด้านการวิจัย   

กิจกรรมสัมมนาสาขาวิชาศิลปศาสตร์ กองทุน มสธ. 12 ปี
ด้านการวิจัย เรื่อง "ข้อเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติที่ดีในการทำวิจัยชุดวิชาเพื่อตอบโจทย์ มคอ."
วันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม สวนปาล์มฟาร์มนกรีสอร์ท
ตำบลบางตลาด อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา
ด้านการวิจัย  
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย เรื่องการวิจัยชุดวิชาเพื่อตอบโจทย์ มคอ.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่  18 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุม 1608 อาคารบริหาร ส่วนต่อเติม ชั้น 6


กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการผลิตบัณฑิต เรื่อง "แนวทางการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาหลากหลายวัฒนธรรม"

เมื่อวันที่ 23 - 24 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมโรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

          1) แนวปฏิบัติที่ดีเรื่อง "แนวทางการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาหลากหลายวัฒนธรรม" (ฉบับปรับปรุงแก้ไข)

          2) สรุปรายงานการจัดกจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนด้านการวิจัย การสอนสำหรับนักศึกษาหลากหลาย (รายงานการประชุม)

          3) Powerpointเรื่อง "แนวทางการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาหลากหลายวัฒนธรรม"เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม 6130 อาคารวิชาการ 3 ชั้น 6


 

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "แนวทางการออกแบบงานวิจัยที่ดี

เมื่อวันที่ 23 - 24 เมษายน 2558  ณ ห้องประชุมโรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

          1. แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง "แนวทางการออกแบบงานวิจัยที่ดี" (ฉบับปรับปรุงแก้ไข)

          2. สรุปรายงานการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง แนวทางการออกแบบงานวิจัยที่ดี (รายงานการประชุม)
          
3. PowerPoint ชุดที่ 1 เรื่อง "แนวทางการออกแบบงานวิจัยที่ดี"เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม 1607 อาคารบริหาร (ส่วนต่อเติม) ชั้น 6

          4. PowerPoint ชุดที่ 2 เรื่อง "แนวทางการออกแบบงานวิจัยที่ดี"เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม 1607 อาคารบริหาร (ส่วนต่อเติม) ชั้น 6 

 


โครงการศึกษาเพิ่มเติมด้าน Big Data Governance and Big Analytic ณ Ludwigshafen University of Applied Sciences (Hochschule Ludwigshafen am Rhein)
ผู้เข้าชม 1452 คน UPDATE วันที่ 8/24/2016 9:37:07 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin