การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

ผู้เข้าชม 2914 คน UPDATE วันที่ 11/29/2016 3:43:39 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin