อาจารย์วริณาฐ พิทักษ์วงศ์วาน

อ.วริณาฐ.JPG

Email: p.warinart@gmail.com

ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา

วุฒิการศึกษา

วิชาเอก

สถาบันการศึกษา

ปริญญาเอก

-

-

-

ปริญญาโท

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

  สังคมวัฒนธรรมศึกษา

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาตรี

 ศิลปศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) 

มานุษยวิทยา

มหาวิทยาลัยศิลปากร

อื่น ๆ

-

-

-

ผู้เข้าชม 3888 คน UPDATE วันที่ 6/12/2017 1:12:08 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin