โครงการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง เทคนิคการเขียนและการประเมิน บทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ


ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง "เทคนิคการเขียนและการประเมินบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ"
ณ ห้องประชุม 1608 - 1608/1 อาคารบริหาร ชั้น 6 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ระหว่างวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม - วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2560

กำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 มกราคม 2560

ใบสมัคร <<PDF>>  <<WORD>>

ผู้เข้าชม 620 คน UPDATE วันที่ 1/6/2017 1:38:01 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin